«Все про бухгалтерський облік»

Всеукраїнська професійна газета

Зробити стартовою в Internt Explorer

Наказ Міністерства доходів і зборів України від 11.11.2013р. №669 "Про затвердження форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції "

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

Н А К А З

11.11.2013Київ№ 669

Про затвердження форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції

Відповідно до підпункту 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 розділу І Податкового кодексу України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму Звіту про контрольовані операції;

Порядок складання Звіту про контрольовані операції.

2. Департаменту координації нормотворчої та методологічної роботи з питань оподаткування (Привалова Н.Є.) у встановленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Департаменту розвитку ІТ, електронних сервісів та обліку платників (Теньков О.В.) доопрацювати програмне забезпечення для приймання Звіту про контрольовані операції засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису і його автоматизованої обробки у порядку та терміни, визначені для створення інформаційних систем.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ігнатова А. П.

Міністр О.В. Клименко


 
 
 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства доходів і
зборів України
11 листопада 2013 року №669Порядок складання
Звіту про контрольовані операції


І. Загальні положення

1.1. Звіт про контрольовані операції (далі – Звіт) складається платниками податків, які відповідно до підпункту 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 розділу I Податкового кодексу України зобов’язані подавати Звіт до Міністерства доходів і зборів України.

1.2. Звіт подається до 1 травня року, наступного за звітним, засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

1.3. У разі якщо платником податків виявлено, що у раніше поданому Звіті інформація надана не в повному обсязі, містить помилки, недоліки, такий платник податків має право подати уточнюючий Звіт.

1.4. Звіт складається із заголовної, основної частини, додатка та інформації до додатка. У заголовній частині наводяться дані про платника податків, який подає Звіт. В основній частині наводяться загальні відомості про операції з різними контрагентами, здійснені протягом звітного року. У додатку (додатках) наводяться дані про особу (осіб), яка (які) є стороною (сторонами) контрольованої операції, та деталізовані відомості про контрольовану(і) операцію(ї).

1.5. Кількість додатків у Звіті відповідає кількості контрагентів – сторін контрольованих операцій, загальна сума здійснених операцій платника податків з кожним з яких відповідає вартісному критерію контрольованих операцій згідно з підпунктом 39.2.1.4 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу I Податкового кодексу України.

1.6. Числові показники заповнюються у такому форматі:
грошові показники зазначаються у гривнях без копійок з відповідним округленням за загальновстановленими правилами, крім графи 17 додатка, яка заповнюється у валюті контракту/договору;
кількісні показники ваги товару зазначаються на основі ваги «нетто» - у кілограмах. У разі неможливості вираження кількості у кілограмах допускається вираження у додаткових одиницях виміру (штуки, літри, кубічні метри тощо) з обов’язковим зазначенням одиниці виміру у відповідній графі Звіту. Якщо предметом контрольованої операції є виконання робіт, послуг, зазначається кількість таких операцій відповідно до первинних документів. У випадках, коли контрактом передбачено виконання комплексу робіт, послуг, який передбачає декілька різних операцій, зазначається кількість цих операцій з відповідним заповненням відомостей щодо них;
показники дат заповнюються у цифровому форматі: число/місяць/рік.


II. Порядок заповнення заголовної частини Звіту

2.1. Відповідно до типу звіту «звітний», «уточнюючий» у розділі «Тип звіту: звітний, уточнюючий» графи 1 проставляється знак «Х».

2.2. У графі 2 зазначається повне найменування (П.І.Б.) платника податків згідно з реєстраційними документами.

2.3. У графі 3 зазначається код платника податків за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) та основний код економічної діяльності за Класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД), затвердженою наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання від 11 жовтня 2010 року № 457.

2.4. До відповідних підрозділів графи 4 «мобільний телефон», «факс» та «E-mail» інформація вноситься за бажанням платника податків.

ІII. Порядок заповнення основної частини Звіту

3.1. Графа 1 заповнюється автоматично залежно від кількості контрагентів – сторін контрольованих операцій, загальна сума здійснених операцій платника податків з кожним з яких відповідає вартісному критерію згідно з підпунктом 39.2.1.4 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу I Податкового кодексу України.

3.2. У графі 2 зазначається повне найменування (П.І.Б.) особи – сторони контрольованої операції, як воно зазначено у контракті/договорі. У разі наявності у платника податків протягом звітного періоду більше одного контрагента, які є сторонами контрольованих операцій, вони зазначаються в наступних рядках таблиці у довільному порядку.

3.3. У графі 3 зазначається код особи – сторони контрольованої операції.

Для резидента:

юридичної особи – код за ЄДРПОУ;

фізичної особи – реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

Для нерезидента – код у країні його реєстрації. За наявності різних кодів (податковий, реєстраційний, ідентифікаційний тощо) надається перевага податковому.

3.4. У графі 4 зазначається статус особи – сторони контрольованої операції залежно від країни реєстрації: «резидент» – позначка «Р», «нерезидент» – позначка «Н».

3.5. У графі 5 зазначається вартісний показник загальної суми здійснених операцій платника податків з кожним контрагентом протягом звітного періоду, який відповідає вартісному критерію згідно з підпунктом 39.2.1.4 підпункту

39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу I Податкового кодексу України.

3.6. У графі 6 зазначається вартісний показник загальної суми здійснених контрольованих операцій платника податків з кожним контрагентом протягом звітного періоду.

IV. Порядок заповнення додатка до Звіту

4.1. Додаток до Звіту (далі – Додаток) є невід’ємною частиною Звіту, що заповнюється окремо щодо кожної особи, яка бере участь у контрольованій операції.

Порядковий номер Додатка має збігатися з порядковим номером, зазначеним у графі 1 Загальних відомостей про контрольовані операції основної частини звіту. Кількість додатків має дорівнювати останньому порядковому номеру особи – сторони контрольованої операції, зазначеної у цій графі.

4.2. Додаток містить відомості про особу, яка бере участь у контрольованій операції, та детальну інформацію про контрольовані операції, відомості про які наведено в основній частині Звіту. Загальний показник всіх контрольованих операцій, зазначений у графі 22 Додатка, має збігатися з показником, зазначеним у графі 6 Загальних відомостей про контрольовані операції основної частини Звіту у рядку відповідної особи.

4.3. У розділі Додатка «Тип звіту: звітний, уточнюючий» відповідно до типу звіту «звітний», «уточнюючий», зазначеного у відповідному розділі графи 1 заголовної частини Звіту, проставляється знак «Х».

4.4. У розділі Додатка «Відомості про особу, яка бере участь у контрольованій операції» у відповідних рядках заповнюються:

1) «Повне найменування (П.І.Б.)» – повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові), як воно зазначено у договорі (контракті);

2) «Назва країни, в якій зареєстрована особа» – найменування країни відповідно до Класифікації країн світу, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 05 вересня 2012 року № 373;

3) «Код країни» – відповідно до цифрових кодів країн світу Класифікації країн світу, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 05 вересня 2012 року № 373;

4) «Код» – повинен збігатися з кодом, зазначеним у графі 3 Загальних відомостей про контрольовані операції основної частини Звіту;

5) «Код операції, віднесеної до контрольованої» – зазначається код відповідно до додатка 1 до цього Порядку. У разі якщо ознак декілька, зазначають коди всіх операцій;

6) «Код пов’язаності особи» зазначається код відповідно до додатка 2 до цього Порядку. Заповнюється у разі проставлення «Коду операції, віднесеної до контрольованої»: 010, 020, 021, 022, 023. У разі якщо ознак декілька, зазначають коди всіх операцій. При заповненні «Коду операції, віднесеної до контрольованої» 030 проставляється «000».

У разі заповнення «Коду ознаки пов’язаності особи»: 501-503, 505-507, 509, 510 разом з Додатком надається інформація про пов’язаність осіб, що заповнюється за встановленою формою, в якій зазначається номер Додатка, до якого вона надається.

У графі 3 інформації про пов’язаність осіб відсоток володіння корпоративними правами проставляється у цифровому форматі.

У графі 12 інформації про пов’язаність осіб у відповідній колонці проставляється знак «Х».

4.5. У розділі «Відомості про контрольовані операції» зазначаються деталізовані відомості про всі операції, які визнаються контрольованими відповідно до норм підпункту 39.2.1.4 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу I Податкового кодексу України, та особу, інформація про яку зазначена у розділі «Відомості про особу, яка бере участь у контрольованій операції».

4.6. Графа 1 заповнюється автоматично.

4.7. У графі 2 зазначається код найменування операції відповідно до додатка 3 до цього Порядку. У разі виконання операції, найменування якої не зазначено у додатку 2 до цього Порядку, проставляється код 036 – «Інші операції, які не підпадають під коди 001-035».

4.8. У графі 3 наводиться опис предмета операції відповідно до первинних документів.

4.9. У графі 4 зазначається код типу предмета операції відповідно до додатка 4 до цього Порядку.

4.10. У графі 5 зазначається код предмета операції за Державним класифікатором продукції та послуг, затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання від 11 жовтня 2010 року № 457.

4.11. У графі 6 зазначається код товару (у 10-значному числовому форматі) відповідно до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) у разі здійснення зовнішньоекономічної операції з товарами. В іншому випадку у графі проставляється «0».

4.12. У графі 7 зазначається код послуги відповідно до Класифікації зовнішньоекономічних послуг (КЗЕП), затвердженої наказом Державної служби статистики України від 27 лютого 2013 року № 69, у разі здійснення зовнішньої торгівлі послугами. В іншому випадку у графі проставляється «0».

4.13. У графах 8 та 9 зазначається інформація про договір (контракт), згідно з яким здійснювалась контрольована операція.

4.14. У графі 10 зазначається код сторони та назви операції відповідно до додатка 5 до цього Порядку. У разі відсутності потрібного найменування сторони операції проставляється код 045 – «Інше найменування сторони».

4.15. У графі 11 зазначається код країни походження предмета операції, відповідно до цифрових кодів країн світу Класифікації країн світу, затвердженої наказом Державної службою статистики України від 05 вересня 2012 року № 373. Якщо країна походження невідома, проставляється «0» –«невідомо».

4.16. У графі 12 зазначаються умови поставки товару при здійсненні зовнішньоекономічних операцій відповідно до правил «Інкотермс». При здійсненні товарних операцій з резидентами графа заповнюється у разі використання у договорі (контракті) правил «Інкотермс». Якщо правила «Інкотермс» не використовувались, у графі зазначається «0».

4.17. У графі 13 зазначається торговельна марка предмета операції відповідно до наявної в товаросупровідних та комерційних документах інформації. У разі відсутності торговельної марки предмета операції у графі зазначається «0».

4.18. У графі 14 зазначається виробник предмета операції відповідно до наявної в товаросупровідних та комерційних документах інформації. У разі відсутності інформації про виробника у графі зазначається «0».

4.19. У графах 15–16 «Дата здійснення операцій» зазначається однакова дата – дата переходу прав власності на товари або дата складення акта чи іншого документа, оформленого відповідно до вимог чинного законодавства, який підтверджує виконання робіт або надання послуг.

4.20. Якщо особливості окремих видів економічної діяльності припускають наявність договорів (контрактів), які передбачають періодичні операції протягом звітного року, то при незмінності умов поставок та інших показників, що відображаються у графах 2-14, 17, 19-20, 23-26 розділу «Відомості про контрольовані операції» Додатка, дані про такі операції зазначаються в одному рядку сумарно. При цьому у графі 15 відображається дата здійснення першої операції в серії періодичних операцій, а в графі 16 відображається дата здійснення останньої операції в серії періодичних операцій у звітному році.

При застосуванні цього пункту у графі 21 проставляється позначка «Х».

4.21. У графі 17 проставляється ціна (тариф) за одиницю виміру предмета операції (без ПДВ) у валюті договору (контракту), зазначена у первинних документах.

4.22. У графі 18 «Кількість» зазначається кількість предметів операції.

4.23. У графі 19 «Одиниця виміру» зазначається код одиниці виміру предмета операції відповідно до Класифікатора системи позначень одиниць вимірювання та обліку, затвердженого наказом Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 09 січня 1997 року № 8.

4.24. У графі 20 зазначається код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02 жовтня 2002 року № 378);

4.25. У графі 21 «Курс валюти» зазначається офіційний курс гривні до іноземної валюти, встановлений Національним банком України (далі - валютний курс):

у разі здійснення зовнішньоекономічних операцій з товарами відповідно до валютного курсу в митній декларації;

у разі здійснення зовнішньоекономічних операцій з надання/отримання робіт (послуг) – відповідно до валютного курсу на дату виконання (надання) робіт, послуг.

4.26. У графі 22 «Загальна вартість операції (без ПДВ)» зазначається загальна вартість, виходячи з кількості, ціни одиниці та валютного курсу (значення графи 17 х на значення графи 18 х на значення графи 21).

У випадку застосування особливостей, визначених у пункті 4.20 цього розділу, використовується валютний курс за правилами ведення податкового обліку операцій з іноземною валютою у порядку, визначеному Податковим кодексом України.

4.27. У графі 23 «Код підстави для визнання ціни операції звичайною» зазначається код відповідно до додатка 6 до цього Порядку.

4.28. У графі 24 зазначається код методу визначення ціни у контрольованих операціях відповідно до додатка 7 до цього Порядку. У разі використання комбінації двох і більше методів зазначаються всі коди обраних методів (через кому).

4.29. У графі 25 зазначається код джерела інформації для визначення звичайної ціни у контрольованій операції відповідно до додатка 8 до цього Порядку.

4.30. У графі 26 зазначається ціна, за якою відповідна операція відображена в податковому обліку платника податків.

Директор Департаменту координації нормотворчої та методологічної роботи з питань оподаткування Н.Є. Привалова
Додаток 1
до Порядку складання Звіту
про контрольовані операції
(підпункт 5 пункту 4.4)

Коди операцій, віднесених до контрольованих

КодНайменування
010Господарські операції з придбання (продажу) товарів (робіт, послуг), що здійснюються платниками податків з пов'язаними особами – нерезидентами
020Господарські операції з придбання (продажу) товарів (робіт, послуг), що здійснюються платниками податків з пов'язаними особами – резидентами, які задекларували від'ємне значення об'єкта оподаткування з податку на прибуток за попередній податковий (звітний) рік
021Господарські операції з придбання (продажу) товарів (робіт, послуг), що здійснюються платниками податків з пов'язаними особами – резидентами, які застосовують спеціальні режими оподаткування, станом на початок податкового (звітного) року
022Господарські операції з придбання (продажу) товарів (робіт, послуг), що здійснюються платниками податків з пов'язаними особами – резидентами, які сплачують податок на прибуток підприємств та/або податок на додану вартість за іншою ставкою, ніж базова (основна), що встановлена відповідно до Податкового кодексу України, станом на початок податкового (звітного) року
023Господарські операції з придбання (продажу) товарів (робіт, послуг), що здійснюються платниками податків з пов'язаними особами – резидентами, які не були платниками податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість станом на початок податкового (звітного) року
030Операції, однією зі сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), в якій ставка податку на прибуток (корпоративний податок) на 5 і більше відсотків нижче, ніж в Україні, або операції, однією зі сторін яких є нерезидент, який сплачує податок на прибуток (корпоративний податок) за ставкою на 5 і більше відсотків нижчою, ніж в Україні
Додаток 2
до Порядку складання Звіту
(підпункт 6 пункту 4.4)

Код пов’язаності осіб

КодОзнака
501Юридичні особи - у разі якщо одна з таких осіб безпосередньо та/або опосередковано (через пов'язаних осіб) володіє корпоративними правами юридичної особи у розмірі 20 і більше відсотків
502Фізична та юридична особа - у разі якщо фізична особа безпосередньо та/або опосередковано (через пов'язаних осіб) володіє корпоративними правами іншої юридичної особи у розмірі 20 і більше відсотків
503Юридичні особи - у разі якщо одна і та сама особа безпосередньо та/або опосередковано володіє корпоративними правами таких юридичних осіб і розмір частки корпоративних прав у кожній юридичній особі становить 20 і більше відсотків
504Юридична особа і особа, що має повноваження на призначення (обрання) одноособового виконавчого органу такої юридичної особи або на призначення (обрання) 50 і більше відсотків складу її колегіального виконавчого органу або наглядової ради
505Юридичні особи, одноособові виконавчі органи яких призначені (обрані) за рішенням однієї і тієї самої особи (власника або уповноваженого ним органу)
506Юридичні особи, в яких 50 і більше відсотків складу колегіального виконавчого органу або наглядової ради призначено (обрано) за рішенням однієї і тієї самої особи (власника або уповноваженого ним органу)
507Юридичні особи, в яких 50 і більше відсотків складу колегіального виконавчого органу та/або наглядової ради становлять одні й ті самі фізичні особи
508Юридична особа та фізична особа - у разі здійснення фізичною особою повноважень одноособового виконавчого органу такої юридичної особи
509Юридичні особи, в яких повноваження одноособового виконавчого органу здійснює одна й та сама особа
510Фізичні особи: чоловік (дружина), батьки (у тому числі усиновлювачі), діти (повнолітні, неповнолітні, у тому числі усиновлені), повнорідні та неповнорідні брати і сестри, опікун, піклувальник, дитина, над якою встановлено опіку чи піклування
Додаток 3
до Порядку складання Звіту
про контрольовані операції
(пункт 4.7)

Коди найменування операцій

КодНайменування
001Агентський договір
002Доручення
003Дарування
004Договір авторського замовлення
005Кредит, позика
006Комісія
007Комерційна концесія
008Комерційна субконцесія
009Купівля-продаж
010Ліцензійний договір
011Субліцензійний договір
012Опціон
013Форвардний
014Ф’ючерсний
015Перевезення
016Підряд
017Субпідряд
018Рента
019Фінансовий лізинг (орендна операція)
020Оперативний лізинг (орендна операція)
021Зворотний лізинг
022Виконання науково-дослідних, конструкторських, технологічних робіт, досліджень, технічних завдань, проектних пропозицій, проведення обстежень, інженерних, розвідувальних та інших подібних робіт, послуг
023Виконання консультаційних, консалтингових, аудиторських, юридичних та інших подібних робіт, послуг
024Надання маркетингових послуг, дослідження ринку, рекламних та інших подібних робіт, послуг
025Виконання інших робіт, послуг, які не підпадають під коди 022-024
026Договір поставки
027Договір поруки
028Договір страхування
029Договір перестрахування
030Договір експедиційний, транспортування, перевезення
031Договір найму або піднайму судна або транспортного засобу, чартеру, фрахтування
032Договір факторингу
033Договір зберігання
034Інші фінансові послуги
035Інші банківські послуги
036Інші операції, які не підпадають під коди 001-035
Додаток 4
до Порядку складання Звіту
про контрольовані операції
(пункт 4.9)

Коди типу предмета операції

КодНайменування
1Товар
2Робота
3Послуга
Додаток 5
до Порядку складання Звіту
про контрольовані операції
(пункт 4.14)

Код сторони та назви операції

КодНайменування сторониКод та назва операції
001Агент001Агентський договір
002Суб’єкт, якого представляє агент
003Повірений002Доручення
004Довіритель
005Дарувальник003Дарування
006Обдаровуваний
007Виконавець004Договір авторського замовлення
008Замовник
009Кредитодавець005Кредит, позика
010Кредитор
011Позичальник
012Комісіонер006Комісія
013Комітент
014Правоволоділець007Концесія
015Користувач
016Субкористувач008Субконцесія
015Користувач
017Продавець009Купівля-продаж
018Покупець
019Ліцензіат010Ліцензійний договір
020Ліцензіар
019Ліцензіат011Субліцензійний договір
021Субліцензіат
017Продавець012Опціон
018Покупець
017Продавець013Форвардний договір
018Покупець
017Продавець013Форвардний договір
018Покупець
017Продавець014Ф’ючерсний договір
018Покупець
022Перевізник015Перевезення
023Відправник
024Підрядник016Підряд
008Замовник
025Генеральний підрядник017Субпідряд
026Субпідрядник
027Платник ренти018Рента
028Одержувач ренти
029Лізингодавець019Фінансовий лізинг (орендна операція)
030Лізингоодержувач
029Лізингодавець020Оперативний лізинг (орендна операція)
030Лізингоодержувач
029Лізингодавець021Зворотний лізинг (орендна операція)
030Лізингоодержувач
007Виконавець022Договір на виконання науково-дослідних, конструкторських, технологічних робіт, досліджень, технічних завдань, проектних пропозицій, проведення обстежень, інженерних, розвідувальних та інших подібних робіт, послуг
031Отримувач
008Замовник
007Виконавець023Договір на виконання консультаційних, аудиторських, юридичних, інших подібних робіт, послуг
031Отримувач
008Замовник
007Виконавець024Договір надання маркетингових послуг, дослідження ринку, рекламних, інших подібних робіт, послуг
031Отримувач
008Замовник
007Виконавець025Інші роботи, послуги, які не підпадають під коди 022-024
031Отримувач
008Замовник
032Постачальник026Договір поставки
018Покупець
017Продавець
033Поручитель027Поруки
010Кредитор
034Боржник
035Страховик028Страхування
036Страхувальник
037Перестраховик029Перестрахування
036Страхувальник
035Страховик
044Експедитор030Договір експедиційний, транспортування, перевезення
041Клієнт
022Перевізник
038Фрахтівник031Договір найму або піднайму судна або транспортного засобу, чартеру, фрахтування
039Фрахтувальник
022Перевізник
023Відправник
040Фактор032Договір факторингу
041Клієнт
034Боржник
042Зберігач033Договір зберігання
043Поклажодавец
045Інше найменування сторони034Інші фінансові послуги
035Інші банківські послуги
036Інші операції
Додаток 6
до Порядку складання Звіту
про контрольовані операції
(пункт 4.27)

Коди підстав для визнання ціни операції звичайною

КодНайменування
201Ціна товарів (робіт, послуг), визначена сторонами договору
202 Ціни (націнки) на товари (роботи, послуги), що підлягають державному регулюванню згідно із законодавством
203 Ціна, визначена як вартість об’єкта оцінки на підставі проведеної обов’язкової оцінки
204 Ціна, складена за результатами проведення аукціону (публічних торгів), обов’язковість проведення якого передбачена законодавством
205Ціна, сформована під час продажу (відчуження) товарів, у тому числі майна, переданого у заставу позичальником з метою забезпечення вимог кредитора, здійсненого у примусовому порядку згідно із законодавством
206 Ціна, узгоджена відповідно до договору між великим платником податків та Міністерством доходів і зборів України згідно з пунктом 39.6 статті 39 розділу I Податкового кодексу України
Додаток 7
до Порядку складання Звіту
про контрольовані операції
(пункт 4.28)

Коди методу визначення ціни у контрольованих операціях

КодНайменування
301 Порівняльна неконтрольована ціна (аналогу продажу)
302 Ціна перепродажу
303 Витрати плюс
304Чистий прибуток
305 Розподілення прибутку
306 Відповідно до підпункту 2 пункту 21 підрозділу 10 «Інші перехідні положення» розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України
Додаток 8
до Порядку складання Звіту
про контрольовані операції
(пункт 4.29)

Коди джерел інформації для визначення звичайної ціни

КодНайменування
401 Офіційно визнані джерела інформації про ринкові ціни (підпункт39.5.3.1 підпункту 39.5.3 пункту 39.5 статті 39 розділу IПодаткового кодексу України)
402 Ціни, що склалися за результатами публічних торгів (аукціонів), тендерів з торгівлі окремими видами продукції, біржові котирування
403 Статистичні дані державних органів і установ
404 Довідкові ціни спеціалізованих комерційних видань (у тому числі інтернет-видань) і публікацій (у тому числі електронних) та інших банків даних, звіти і довідки відділів з економічних питань у складі дипломатичних представництв України за кордоном, інформаційні програми, що використовуються з метою трансфертного ціноутворення, інші публічні інформаційні джерела, що є загальнодоступними
405 Відомості про ціни, діапазон цін та котирування, оприлюднені в засобах масової інформації
406 Відомості, отримані з бухгалтерської та статистичної звітності платників податків, оприлюднені в засобах масової інформації, у тому числі на офіційних веб-сайтах в Інтернеті
407 Результати незалежної оцінки майна та майнових прав, проведеної відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»
408Інформація про інші контрольовані операції, здійснені платником податків
409Спеціалізовані комерційні видання (підпункт 2 пункту 21 підрозділу 10 «Інші перехідні положення» розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України)
 
 

Пошук по сайту:

Супер книги придбати швидко

Інтерв'ю з поетом
Євгенієм Юхницею

uhnitca_interview.mp3
Голосування за кращу, на Вашу думку, експертну роботу