«Все про бухгалтерський облік»

Всеукраїнська професійна газета

Зробити стартовою в Internt Explorer

Типовий договір про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти (затверджений наказом Мінекономіки від 27.07.10 р. № 925)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
27.07.2010 № 925

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 серпня 2010 р. за № 655/17950

 

 

 

 

 

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
ПРО ЗАКУПІВЛЮ ТОВАРІВ (РОБІТ АБО ПОСЛУГ) ЗА ДЕРЖАВНІ КОШТИ

____________________
(місце укладення договору)

___ ____________ 20__ року
(дата)

_______________________________________________________________________________
                            (найменування Замовника)
в особі ________________________________________________________________________,
                                   (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі ________________________________________________________________
                             (найменування документа, номер, дата та інші необхідні реквізити)
(далі - Замовник), з однієї сторони, і ________________________________________________
______________________________________________________________________
                                        (найменування Учасника)
в особі _________________________________________________________________________,
                           (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі ________________________________________________________________
                            (найменування документа, номер, дата та інші необхідні реквізити)
(далі - Учасник), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір про таке (далі - Договір):

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Учасник зобов'язується у 20__ році поставити Замовникові товари, зазначені в ___________________________
(виконати роботи або надати послуги, зазначені в __________________________),
а Замовник - прийняти і оплатити такі товари (роботи або послуги).
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

1.2. Найменування (номенклатура, асортимент) товару (роботи або послуги) _______________
_________________________________________________________________________________

Кількість товарів (послуг або кількісні характеристики виконуваних за цим Договором робіт) _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

1.3. Обсяги закупівлі товарів (робіт або послуг) можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

II. ЯКІСТЬ ТОВАРІВ, РОБІТ ЧИ ПОСЛУГ

Учасник повинен передати (поставити) Замовнику товар (товари), (виконати передбачені цим Договором роботи або надати Замовнику послугу (послуги)), якість яких відповідає умовам
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

III. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Ціна цього Договору становить _________________________________________________,
(вказати цифрами та словами)
у тому числі: _____________________________________________________________________
(ціна Договору визначається з урахуванням Закону України "Про податок на додану вартість")

3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Розрахунки проводяться шляхом:
оплати Замовником після пред'явлення Учасником рахунка на оплату товару (робіт або послуг) (далі - рахунок) або після підписання Сторонами акта ______________;
або попередньої оплати, яка здійснюється на підставі _____ у термін до ___ ____________ 20__ року в розмірі _____________ гривень*;
або поетапної оплати Замовником поставлених товарів, виконаних робіт чи наданих послуг.
________________________________________________________________________________.
(зазначаються інші умови і порядок здійснення оплати)

Учасник протягом _______________________________________ з дня надходження коштів як
                                       (строк)
попередньої оплати підтверджує їх використання згідно з актом приймання-передачі товарів або проміжним актом-звітом про використання коштів за призначенням*.
____________
* Заповнюється у випадках, якщо здійснення попередньої оплати за державні кошти передбачено чинним законодавством.

4.2. До рахунка додаються:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(акт приймання-передачі товарів (робіт або послуг) та інші документи)

V. ПОСТАВКА ТОВАРІВ (НАДАННЯ ПОСЛУГ АБО ВИКОНАННЯ РОБІТ)

5.1. Строк (термін) поставки (передачі) товарів (виконання робіт або надання послуг) ______
________________________________________________________________________________

5.2. Місце поставки (передачі) товарів (виконання робіт або надання послуг)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

VI. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари (надані послуги або виконані роботи);

6.1.2. Приймати поставлені товари (надані послуги або виконані роботи) згідно
з актом __________;

6.1.3. Інші обов'язки ______________________________________________________________.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Учасником, повідомивши про це його у строк ______;

6.2.2. Контролювати поставку товарів (виконання робіт або надання послуг) у строки, встановлені цим Договором;

6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів (виконання робіт або надання послуг) та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

6.2.4. Повернути рахунок Учаснику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 4.2 розділу IV цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо);

6.2.5. Інші права _________________________________________________________________.

6.3. Учасник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку товарів (виконання робіт або надання послуг) у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Забезпечити поставку товарів (виконання робіт або надання послуг), якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору;

6.3.3. Інші обов'язки _____________________________________________________________.

6.4. Учасник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари (надані послуги або виконані роботи);

6.4.2. На дострокову поставку товарів (виконання робіт або надання послуг) за письмовим погодженням Замовника;

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Учасник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк ______;

6.4.4. Інші права ________________________________________________________________.

VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі товарів (робіт або послуг) за бюджетні кошти Учасник сплачує Замовнику штрафні санкції (неустойка, штраф, пеня) у розмірі _______________________________________________________________________________, а у разі здійснення попередньої оплати Учасник, крім сплати зазначених штрафних санкцій, повертає Замовнику кошти з урахуванням індексу інфляції.

7.3. Види порушень та санкції за них, установлені Договором: _______________________________________________________________________________.
(зазначаються види порушень та санкції за них)

VIII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом _______ днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються ___________________________________________________________________________.
(найменування органу, уповноваженого видавати такі документи)

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж _____ днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Учасник повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору.

IX. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

X. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір набирає чинності з ________________________ і діє до ________________.

10.2. Цей Договір укладається і підписується у ____ примірниках, що мають однакову юридичну силу.

XI. ІНШІ УМОВИ

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

XII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємною частиною цього Договору є:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(у разі наявності зазначаються додатки до Договору)

XIII. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Замовник

Учасник

__________________________________
(найменування)

____________________________________
(найменування/П. І. Б)

__________________________________
(ідентифікаційний код)

____________________________________
(ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер)

__________________________________
(місцезнаходження)

____________________________________
(місцезнаходження/місце проживання)

__________________________________
(телефон)

____________________________________
(телефон)

__________________________________
(телефакс)

____________________________________
(телефакс)

__________________________________
(рахунок у Державному казначействі або у банку)

(підпис)
М. П.

____________________________________
(рахунок у Державному казначействі або у банку)

(підпис)
М. П.

Пошук по сайту:

Супер книги придбати швидко

Інтерв'ю з поетом
Євгенієм Юхницею

uhnitca_interview.mp3
Голосування за кращу, на Вашу думку, експертну роботу