«Все про бухгалтерський облік»

Всеукраїнська професійна газета

Зробити стартовою в Internt Explorer

Типовий договір про спільне володіння та користування неподільним і загальним майном гуртожитку (затверджений постановою КМУ від 08.04.09 р. № 326)

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 квітня 2009 р. № 326

 

 

 

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про спільне володіння та користування неподільним і загальним майном гуртожитку

___________________________________
(найменування населеного пункту)

___ ____________ 20__ р.

_________________________________________________________________,
(уповноважена власником гуртожитку особа або управитель)
що діє на підставі _________________________________________________
(найменування документа)

(далі - власник гуртожитку), з однієї сторони, і громадянин (громадянка)
______________________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові)
який (яка) є власником кімнати (кількох кімнат, житлового блоку, секції) в гуртожитку, розташованого за адресою ______________________________________________________________________________,
(вулиця, номер будинку та кімнати)
на підставі ______________________________________________________________________________,
(найменування документа, що підтверджує право власності)
дольова частка якого (якої) в неподільному і загальному майні гуртожитку становить _________ кв. метрів (далі - громадянин), з другої сторони, уклали цей договір про нижченаведене.

Предмет договору

1. Створення умов для спільного володіння та користування неподільним і загальним майном гуртожитку як цілісного житлового комплексу, яке складається з допоміжних приміщень, конструктивних елементів, технічного обладнання будинку, що забезпечують його належне функціонування (далі - майно гуртожитку).

Права та обов'язки сторін

2. Власник гуртожитку зобов'язаний:

організовувати належну експлуатацію та утримання майна гуртожитку;

забезпечувати дотримання вимог пожежної безпеки;

вживати заходів до збереження майна гуртожитку, не допускати безгосподарного користування ним, установлювати графік чергування, прибирання, ремонту;

створювати умови для безперешкодного користування мешканцями гуртожитку місцями загального користування, які належать до майна гуртожитку.

3. Громадянин зобов'язаний:

використовувати майно гуртожитку виключно за призначенням;

брати участь у витратах, пов'язаних з утриманням майна гуртожитку і прибудинкової території відповідно до своєї дольової частки у майні гуртожитку;

не порушувати прав інших мешканців гуртожитку на спільне володіння та користування майном гуртожитку;

створювати умови для безперешкодного користування іншими мешканцями гуртожитку усіма місцями загального користування;

не захаращувати сходові клітки, коридори, колясочні, ліфтові шахти, горища, підвали та інші допоміжні приміщення гуртожитку,підтримувати чистоту і порядок у гуртожитку;

відшкодовувати власникові гуртожитку збитки, завдані з власної вини майну гуртожитку внаслідок невиконання умов цього договору.

4. Власник гуртожитку має право:

вимагати від громадянина виконання умов цього договору та дотримання вимог нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг, пожежної безпеки, санітарних норм і правил;

на відшкодування збитків, завданих майну гуртожитку внаслідок невиконання умов цього договору;

у разі відмови громадянина брати участь у витратах, пов'язаних з утриманням гуртожитку і прибудинкової території відповідно до його дольової частки у майні гуртожитку, власник має право звернутися до суду для відшкодування зазначених витрат у судовому порядку.

5. Громадянин має право:

володіти та користуватися майном гуртожитку;

на відшкодування збитків, завданих його дольовій частці у майні гуртожитку внаслідок невиконання умов цього договору;

вимагати від власника гуртожиткуналежного виконання покладених на нього обов'язків щодо створення умов для спільного володіння та користування майном гуртожитку.

Відповідальність сторін

6. Власник гуртожитку та громадянин у разі порушення умов цього договору несуть відповідальність згідно із законодавством.

7. Сторони звільняються від відповідальності за цим договором у разі настання дії непереборної сили, дії надзвичайних ситуацій техногенного та природного або екологічного характеру, що унеможливлює виконання умов цього договору.

У разі виникнення таких обставин кожна сторона повинна повідомити в семиденний строк з дня їх виникнення іншу сторону у письмовій формі.

Строк дії цього договору та інші умови

8. Цей договір укладено на ____ сторінках у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу. Один з примірників зберігається у власника гуртожитку, другий - у громадянина.

9. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до ___ ____________ 20__ року.

10. Договір вважається таким, що продовжений, якщо за місяць до закінчення строку його дії одна із сторін письмово не заявить про розірвання договору або його перегляд.

11. Цей договір може бути розірвано достроково у разі:

переходу права власності на кімнату (кілька кімнат, житловий блок, секцію) до іншої особи;

невиконання сторонами умов цього договору.

12. Спори, що виникають між сторонами під час виконання цього договору, вирішуються шляхом проведення переговорів або в судовому порядку.

Уповноважена власником гуртожитку
особа або управитель _______________________
(прізвище,

Громадянин ______________________
(прізвище, ім'я та по батькові,

__________________________________
ім'я та по батькові)

_________________________________
місце проживання,

 

_________________________________
серія, номер паспорта,

 

_________________________________
ким і коли виданий)

_____________________
(підпис)

____________________
(підпис)

Пошук по сайту:

Супер книги придбати швидко

Інтерв'ю з поетом
Євгенієм Юхницею

uhnitca_interview.mp3
Голосування за кращу, на Вашу думку, експертну роботу