«Все про бухгалтерський облік»

Всеукраїнська професійна газета

Зробити стартовою в Internt Explorer

Типовий договір купівлі-продажу пакета акцій відкритого акціонерного товариства шахти (розрізу) за конкурсом (затверджений наказом ФДМУ від 29.03.02 р. № 573)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Фонду державного майна України
від 29 березня 2002 р. № 573

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 квітня 2002 р. за № 374/6662

 

 

 

 

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР №

купівлі-продажу пакета акцій відкритого акціонерного товариства шахти (розрізу) ____________ за конкурсом

місто

/дата/

______________________________________________ (далі - Продавець)
(назва органу приватизації)
в особі ______________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
який діє на підставі ____________________________________________,
(назва документа)
та ___________________________________________ (далі - Покупець)*
(назва юридичної особи)
в особі ______________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
який діє на підставі ____________________ (далі - сторони), уклали цей
(назва документа)

договір купівлі-продажу (далі - Договір) про таке:

____________
* Якщо Покупцем виступає фізична особа, вказуються такі дані: громадянство, прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання, дані паспорта.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1. Продавець за підсумками конкурсу з продажу державного пакета акцій (протокол про визначення переможця від ____________ № ___, затверджений /назва органу приватизації/ наказом від ____________ № ___, зобов'язується передати у власність Покупцю пакет акцій відкритого акціонерного товариства ____________ (далі - ВАТ), що знаходиться за адресою: ____________, а Покупець зобов'язується сплатити за вказаний пакет ціну продажу, прийняти цей пакет акцій і виконати умови, передбачені цим Договором.

ОБ'ЄКТ ДОГОВОРУ

2. Об'єктом цього Договору є пакет акцій ВАТ у кількості акцій ____ штук номінальною вартістю однієї акції ____ грн. та номінальною вартістю пакета акцій ____ грн. (сума цифрами та літерами), що становить ____ % статутного фонду товариства (згідно з планом розміщення акцій ВАТ, затвердженим (назва органу приватизації) від ____________ № ___), який за результатами конкурсу продано за ____ грн. ( сума цифрами та літерами).

ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3. Покупець зобов'язаний розрахуватись за придбаний пакет акцій ВАТ протягом 60-ти календарних днів із моменту нотаріального посвідчення цього Договору у сумі ____ грн. (сума цифрами та літерами).

4. Розрахунки за придбаний пакет акцій здійснюються таким чином:

- кошти Покупця в сумі ____ грн. (сума цифрами та літерами), перераховані Покупцем як конкурсна гарантія для участі у конкурсі відповідно до платіжного доручення (номер розрахункового рахунку, МФО, код за ЄДРПОУ та найменування банківської установи) на рахунок Продавця (номер розрахункового рахунку, МФО, код за ЄДРПОУ та найменування банківської установи), зараховуються в рахунок оплати вартості пакета акцій;

- кошти Покупця в сумі ____ грн. (сума цифрами та літерами) перераховуються протягом 60-ти календарних днів відповідно до платіжного доручення з рахунка

Покупця ____________________________________________ на рахунок

Продавця ____________________________________________________.

5. Покупець не може використовувати як джерело оплати за пакет акцій та виконання будь-яких зобов'язань за цим Договором кошти, що будуть отримані внаслідок діяльності ВАТ (прибуток, амортизаційні відрахування, оборотні фонди тощо, крім дивідендів), пакет акцій якого є об'єктом цього Договору.

ПЕРЕХІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ

6. Право власності на придбаний пакет акцій ВАТ переходить до Покупця з моменту внесення змін до реєстру акціонерів (документарна форма випуску акцій) або зарахуванням їх на рахунок власника у зберігача (бездокументарна форма випуску акцій).

ПЕРЕДАЧА ПАКЕТА АКЦІЙ

7. Передача Покупцю пакета акцій здійснюється Продавцем протягом трьох робочих днів із моменту надходження коштів за пакет акцій на рахунок Продавця.

8. Передача пакета акцій Продавцем і прийняття цього пакета Покупцем засвідчується актом приймання-передавання пакета акцій ВАТ (далі - акт приймання-передавання), який підписується сторонами.

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

9. Кожна сторона зобов'язується виконувати обов'язки, покладені на неї цим Договором, сприяти другій стороні у виконанні її обов'язків та має право вимагати від другої сторони виконання належним чином її обов'язків.

10. Сторона, яка порушила зобов'язання, взяті відповідно до цього Договору, повинна усунути ці порушення.

ПОКУПЕЦЬ

11. Покупець зобов'язаний у встановлений у пункті 3 цього Договору термін повністю сплатити вартість придбаного пакета акцій та прийняти від Продавця придбаний пакет акцій за актом приймання-передавання.

12. Покупець зобов'язується виконати вимоги Гірничого закону України; умови конкурсу, передбачені техніко-економічним обгрунтуванням післяприватизаційного розвитку ВАТ, а саме здійснити виконання таких заходів*:
____________
* Перелік заходів, що містить пункту 12, не є виключним і визначається умовами конкурсу для кожної шахти (розрізу) окремо.

12.1 у господарській діяльності підприємства:

12.1.1 здійснити заходи щодо розвитку шахтного фонду відповідно до плану-графіка заходів згідно з додатком 1, який є невід'ємною частиною цього Договору;

12.1.2 забезпечити видобування вугілля в обсягах та за визначеними показниками якості згідно з додатком 2, який є невід'ємною частиною цього Договору;

12.1.3 забезпечити виконання обов'язкових вимог щодо застосування раціональних, екологічно безпечних і нешкідливих технологій видобування вугілля згідно з додатком 3, який є невід'ємною частиною цього Договору;

12.1.4 забезпечити виконання заходів з комплексного використання надр, а саме: супутнього видобування метану, германія, підземних вод тощо;

12.1.5 не допускати вибіркової підробки запасів, понаднормативних втрат вугілля, псування розроблюваних і сумісних з ними родовищ вугілля в результаті проведення гірничих робіт, забезпечувати збереження запасів вугілля, що консервується;

12.1.6 забезпечувати складування, збереження та облік вугілля, а також відходів виробництва, які потрібні, але тимчасово не використовуються;

12.1.7 забезпечити приведення земельних ділянок, які вивільняються ВАТ (у разі їх консервації або завершення на них видобутку), у стан, придатний для використання за призначенням відповідно до Земельного кодексу України;

12.1.8 здійснювати заходи для запобігання можливому шкідливому (небезпечному) впливу наслідків аварій на ВАТ та на сусідніх підприємствах і стихійних явищ;

12.1.9 виконувати встановлені мобілізаційні завдання;

12.1.10 забезпечити виконання ВАТ екологічних вимог у сфері проведення гірничих робіт та інших вимог, передбачених законодавством про охорону навколишнього природного середовища, та вирішувати еколого-гідрогеологічні проблеми, які виникають у процесі експлуатації та закриття шахти (розрізу);

12.1.11 забезпечувати на ВАТ постійне проведення моніторингу екологічного стану довкілля в межах гірничого відводу шахти (розрізу);

12.1.12 забезпечити надання у встановлені терміни до відповідних органів, визначених чинним законодавством України, форм державної статистичної звітності щодо видобутку вугілля, стану запасів та втрат вугілля в надрах, стану та протяжності гірничих виробок та інші;

12.1.13 підробку будівель, споруд та природних об'єктів здійснювати згідно з вимогами чинних нормативних документів на підставі розроблених проектів, які погоджуються з користувачем цих об'єктів; у разі порушення, у результаті шкідливого впливу гірничих робіт, експлуатаційної придатності будівель, споруд та природних об'єктів, здійснювати заходи щодо приведення їх до стану, який забезпечує нормальну експлуатацію об'єктів;

12.2 у економічній діяльності підприємства:

12.2.1 забезпечити скорочення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованості, яка склалася на момент підписання договору купівлі-продажу пакета акцій;

12.2.2 забезпечувати своєчасну сплату податків та зборів, передбачених чинним законодавством України;

12.2.3 забезпечити прибутковість діяльності шахти і дотримуватись показників обсягу прибутку, узгодженого сторонами згідно з додатком 4, який є невід'ємною частиною цього Договору;

12.2.4 забезпечити щорічні розрахунки та погодження (для дотаційних шахт) собівартості вугілля та обсягів дотацій у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

12.2.5 забезпечувати формування фонду фінансових резервів, необхідних для закриття шахти, за рахунок витрат ВАТ в обсягах згідно з додатком 5, який є невід'ємною частиною цього Договору;

12.2.6 забезпечити щомісяця виплату заробітної плати працівникам підприємства в терміни, передбачені у колективному договорі;

12.2.7 підвищувати рівень заробітної плати з врахуванням інфляційних процесів та згідно з умовами, визначеними галузевою тарифною угодою;

12.2.8 забезпечити законодавчо встановлені мінімальні гарантії з оплати праці та міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень розмірів тарифних ставок (посадових окладів) (пункт включається за згодою сторін);

12.2.9 забезпечити погашення заборгованості із заробітної плати в сумі та в терміни згідно з графіком погашення заборгованості відповідно до додатку 6, який є невід'ємною частиною цього Договору;

12.2.10 забезпечити матеріальне стимулювання працівників залежно від результатів господарської діяльності підприємства (пункт включається за згодою сторін);

12.3 у соціальній діяльності підприємства:

12.3.1 забезпечувати належний рівень безпеки проведення гірничих робіт та з охорони праці;

12.3.2 забезпечити протягом 3-х місяців з дати підписання цього Договору укладання колективного договору;

12.3.3 не допускати звільнення працівників підприємства з ініціативи Покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачена можливість звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України), а також без погодження з профспілковим комітетом ВАТ протягом 2 років від дня переходу до нього права власності на пакет акцій;

12.3.4 забезпечити медичне та санітарно-побутове обслуговування працівників гірничих підприємств, а працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці, - спеціальним одягом, взуттям, засобами індивідуального захисту, лікувально-профілактичним харчуванням;

12.3.5 забезпечити безоплатне надання вугілля на побутові потреби працівникам ВАТ, колишнім працівникам відповідно до чинного законодавства України;

12.3.6 погасити заборгованість із соціальних виплат (пункт уключається за згодою сторін);

12.3.7 забезпечити виконання ВАТ у повному обсязі вимог галузевої угоди між Міністерством палива та енергетики України, Держвуглепромом і галузевими профспілками вугільної промисловості України.

13. Покупець зобов'язаний надавати Продавцю за його запитами необхідні матеріали, відомості, документи щодо виконання умов цього Договору.

14. Покупець має право після повної сплати за пакет акцій вимагати від Продавця передати у встановлений термін зазначений пакет акцій ВАТ за актом приймання-передавання.

ПРОДАВЕЦЬ

15. Продавець зобов'язаний за актом приймання-передавання передати Покупцю пакет акцій протягом 3-х робочих днів після надходження коштів за пакет акцій на рахунок Продавця.

16. Продавець має право вимагати від Покупця сплатити кошти за придбаний пакет акцій, прийняти придбаний пакет акцій за актом приймання-передавання та виконувати зобов'язання, передбачені цим Договором.

17. Продавець має право перевіряти дотримання умов Договору та виконання зобов'язань за цим Договором як шляхом запитів до Покупця щодо виконання умов Договору, так і шляхом перевірок безпосередньо у ВАТ.

18. Продавець гарантує те, що на момент укладання Договору ВАТ не входить до переліку об'єктів, які не підлягають приватизації, а також те, що пакет акцій не є проданим, переданим, заставленим, під арештом не перебуває, судових справ щодо нього немає.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОКУПЦЯ

19. У разі невиконання Покупцем умов цього Договору Продавець має право у встановленому законодавством порядку порушити питання про розірвання Договору і відшкодування заподіяної шкоди та повернення за актом приймання-передавання пакета акцій у державну власність.

20. У разі невиконання або неналежного виконання Покупцем умов цього Договору Покупець несе відповідальність за їх невиконання згідно з чинним законодавством України*.

____________
* У разі відсутності у чинному законодавстві України конкретних норм відповідальності за невиконання або неналежне виконання конкретних умов цього Договору можливе внесення таких норм відповідальності до договору за згодою сторін.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРОДАВЦЯ

21. Продавець несе відповідальність за збереження майна ВАТ з моменту нотаріального посвідчення цього Договору до підписання акта приймання-передавання пакета акцій.

ОСОБЛИВІ УМОВИ

22. Забороняється подальше відчуження окремих частин проданого пакета акцій до повного виконання Покупцем умов цього Договору купівлі-продажу пакета акцій, а також подальше відчуження приватизованого пакета акцій без збереження для нового власника зобов'язань, визначених умовами конкурсу.

Відчуження Покупцем пакета акцій, придбаного за цим Договором, до повного виконання взятих зобов'язань, можливе виключно за згодою Продавця. Погодження такого відчуження здійснюється згідно з порядком, чинним на момент укладання цього Договору.

У разі подальшого відчуження приватизованого пакета акцій Продавець зобов'язаний вимагати від нового власника виконання зобов'язань, визначених цим Договором, та застосувати до нього у разі їх невиконання або неналежного виконання санкцій згідно з чинним законодавством України.

23. Якщо будь-які умови цього Договору стають незаконними через будь-які обставини, то це не впливає на чинність та силу інших умов Договору.

ЗМІНИ УМОВ ДОГОВОРУ ТА ЙОГО РОЗІРВАННЯ

24. Зміна умов Договору або внесення доповнень до нього можливі тільки за згодою сторін у порядку, встановленому Фондом державного майна України.

25. Усі зміни та доповнення до Договору здійснюються у письмовій формі та підлягають нотаріальному посвідченню в момент підписання сторонами.

26. У разі невиконання однією із сторін умов цього Договору він може бути розірваний або визнаний недійсним на вимогу іншої сторони за рішенням суду з поверненням пакета акцій Продавцю за актом приймання-передавання протягом 3-х робочих днів з моменту набрання законної сили рішенням суду та повернення коштів Покупцю відповідно до чинного законодавства України.

ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ (НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ)

27. Сторони звільняються від відповідальності щодо виконання умов Договору у разі виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). Сторона, яка не може виконати умови Договору через виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), повинна повідомити про це іншу сторону.

ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

28. Усі спори, що виникають при виконанні умов цього Договору або у зв'язку з тлумаченням його положень, вирішуються шляхом переговорів. Якщо сторони не досягли домовленості, то спір вирішується судом у встановленому порядку відповідно до їх повноважень.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

29. Усі витрати, пов'язані з укладанням цього Договору, його нотаріальним посвідченням та реєстрацією, покладаються на Покупця.

30. Цей Договір укладено у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Примірники зберігаються у Продавця, Покупця та в органі нотаріату, який посвідчив Договір.

31. Договір набуває чинності з моменту його нотаріального посвідчення.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

ПРОДАВЕЦЬ

ПОКУПЕЦЬ

(підпис) М. П.

(підпис) М. П.

Начальник Управління підготовки
та проведення конкурсів


І. Білоцерковець

Додаток 1
до Типового договору купівлі-продажу пакета акцій відкритого акціонерного товариства шахти (розрізу) ____________ за конкурсом

 

 

 

 

План-графік заходів щодо розвитку шахтного фонду
шахти (розрізу) _____________________

№ з/п

Заходи

Період виконання, у т. ч.

  

_______
(період)

_______
(період)

_______
(період)

......

(Заходи щодо розвитку шахтного фонду та періоди їх виконання
визначаються відповідно до умов конкурсу)

ПРОДАВЕЦЬ

ПОКУПЕЦЬ

(підпис) М. П.

(підпис) М. П.

Додаток 2
до Типового договору купівлі-продажу пакета акцій відкритого акціонерного товариства шахти (розрізу) ____________ за конкурсом

 

 

 

 

Показники якості та обсяги видобування вугілля
шахти (розрізу) ____________

Рік

Обсяг видобутку, млн. т/рік

Марка вугілля

Волога Wtr, %

Зольність, Ad, %

Сірка, Std, %

Вихід летких, Vdaf, %

Теплота горіння, ккал/кг

Втрата теплоти горіння, ккал/1 % зольності

       

Нижча, Qir

Вища, Qsdaf

 
          


(Показники якості та обсяги видобування вугілля визначаються відповідно до умов конкурсу)

ПРОДАВЕЦЬ

ПОКУПЕЦЬ

(підпис) М. П.

(підпис) М. П.

Додаток 3
до Типового договору купівлі-продажу пакета акцій відкритого акціонерного товариства шахти (розрізу) ____________ за конкурсом

 

 

 

 

Вимоги щодо застосування раціональних, екологічно безпечних і нешкідливих технологій видобування вугілля шахти (розрізу) ____________

(Вимоги щодо застосування раціональних, екологічно безпечних і нешкідливих технологій видобування вугілля визначаються відповідно до умов конкурсу)

ПРОДАВЕЦЬ

ПОКУПЕЦЬ

(підпис) М. П.

(підпис) М. П.

Додаток 4
до Типового договору купівлі-продажу пакета акцій відкритого акціонерного товариства шахти (розрізу) ____________ за конкурсом

 

 

 

 

Показники обсягу прибутку шахти (розрізу) ____________

Найменування показників

Код рядка

Значення показників

 

Прибуток (збитки), тис. грн.

01

  

Рівень зростання обсягу прибутку у відсотках до зафіксованого на момент укладання цього Договору

02

  
 
 
 

Рівень зростання обсягу прибутку у відсотках протягом __________ з моменту
(період)
нотаріального посвідчення цього Договору

03

  

ПРОДАВЕЦЬ

ПОКУПЕЦЬ

(підпис) М. П.

(підпис) М. П.

Додаток 5
до Типового договору купівлі-продажу пакета акцій відкритого акціонерного товариства шахти (розрізу) ____________ за конкурсом

 

 

 

 

Формування фонду
фінансових резервів для закриття шахти (розрізу) ____________

Дата закриття
шахти (розрізу)


____________

Кількість
років до закриття


____________

Вартість закриття
(орієнтовна), млн. грн.


____________


млн. грн.

№ з/п

Показники

Накопичення фінансових коштів фонду

Всього

в т. ч. за періоди

_________
(період)

_________
(період)

_________
(період)

Сума

%

Сума

%

Сума

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Джерела формування фонду, у т. ч.

       

1.1

власні джерела

       

1.2

бюджетні джерела*

       

1.3

інші джерела

       

2

Напрямки використання коштів, у т. ч.

       

2.1

фізична ліквідація

       

2.2

пом'якшення соціальних наслідків
закриття

       

____________
* Бюджетні джерела - показник передбачається у разі підтвердження такого джерела фінансування у відповідному бюджеті.

ПРОДАВЕЦЬ

ПОКУПЕЦЬ

(підпис) М. П.

(підпис) М. П

Додаток 6
до Типового договору купівлі-продажу пакета акцій відкритого акціонерного товариства шахти (розрізу) ____________ за конкурсом

 

 

 

 

Графік погашення заборгованості із заробітної плати
шахти (розрізу) ____________

Заборгованість із заробітної*
плати на ____
(дата)


____________ тис. грн.

в т. ч.

 

з нарахуваннями

____________


з/п

Показники

Сума, тис. грн.

 

в т. ч. за періоди**

Усього

_______
(період)

_______
(період)

_______
(період)

____________
* Вказується сума заборгованості на дату укладання цього Договору.

** Періоди погашення заборгованості із заробітної плати визначаються відповідно до умов конкурсу.

ПРОДАВЕЦЬ

ПОКУПЕЦЬ

(підпис) М. П.

(підпис) М. П.

Пошук по сайту:

Супер книги придбати швидко

Інтерв'ю з поетом
Євгенієм Юхницею

uhnitca_interview.mp3
Голосування за кращу, на Вашу думку, експертну роботу