«Все про бухгалтерський облік»

Всеукраїнська професійна газета

Зробити стартовою в Internt Explorer

Типовий договір на транспортування природного газу (затверджений наказом Державного комітету нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України від 10.04.95 р. № 42)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України
від 10 квітня 1995 р. № 42

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 липня 1995 р. за № 228/764

 

 

 

 

 

 

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
на транспортування природного газу

м.__________ "___"__________ 1995 р.

________________________________________________________________

________________________________________________________________,

що є юридичною особою за законодавством України, в подальшому

"Постачальник", в особі__________________________________________

______________________________________, який діє на підставі Статуту,

з одного боку, і__________________________________________________

________________________________________________________________,

що є юридичною особою за законодавством ________________________,

в подальшому "Газотранспортна організація", в особі _______________

_____________________, який діє на підставі ________________________,

з другого боку, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. "Постачальник" подає в мережі "Газотранспортної організації", а "Газотранспортна організація" транспортує до споживачів природній газ в обсягах, передбачених договорами і додатками до них, між "Постачальником" і "Покупцем" - споживачем природного газу.

1.2. "Постачальник" здійснює поставку газу в таких об'ємах: всього

на 1995 рік ______________________________ млн. куб. м

в т. ч.

I кв. _____________________ II кв.___________________________

IIІ кв. ___________________ IV кв. __________________________

а) для промислових споживачів на 1995 рік____________________

________________________ млн. куб. м

в т. ч.

I кв.____________________________ II кв. ________________________

III кв. _________________________ IV кв. ________________________

б) для споживачів комунально-побутових підприємств та населення

на 1995 рік _________________________________ млн. куб. м

в т. ч.

I кв.____________________________ II кв. ________________________

III кв. _________________________ IV кв. ________________________

Крім того транспортування газу інших власників_____________

_____________________________ млн. куб. м

в т. ч.

I кв.____________________________ II кв. ________________________

III кв. _________________________ IV кв. ________________________

2. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПОСТАЧАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ ГАЗУ

2.1. "Газотранспортна організація" забезпечує транспортування природного газу до споживачів в обсягах, зазначених в п. 1.2 цього Договору.

2.2. "Газотранспортна організація" має право примусово обмежувати транспортування газу споживачам до повного його зупинення при несплаті послуг по його транспортуванню. Перелік споживачів і порядок їх відключення визначається "Газотранспортною організацією".

2.3. "Газотранспортна організація" обмежує (припиняє) подачу газу споживачу в 3-денний термін після письмового доручення їй "Постачальником", яке надсилається листом, факсом, телексом з обгрунтуванням вимог, передбачених Типовим договором на постачання природного газу.

3. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ОБЛІКУ ПОДАНОГО ГАЗУ

3.1. Кількість природного газу, яка подається в газові мережі "Газотранспортної організації", визначається по контрольно-вимірювальних приладах, встановлених на газо-розподільчих станціях підпорядкованих "Постачальнику" або "Газотранспортній організації".

3.2. Кількість природного газу, яка подається споживачу "Газотранспортною організацією", визначається по контрольно-вимірювальних приладах споживача.

3.3. Контрольно-вимірювальні прилади повинні відповідати вимогам Правил виміру споживання газів та рідин стандартними звужуючими пристроями РД-50-213-80 Держкомітету СРСР по стандартах та Правил подачі та використання природного газу в народному господарстві України, затверджених наказом Державного комітету по нафті і газу від 01.11.94 року № 355.

3.4. Типи контрольно-вимірювальних приладів, які встановлені або будуть встановлені, повинні мати окремий дозвіл на використання даного типу приладу або бути внесені в Державний реєстр засобів вимірювань України органами Держстандарту України.

3.5. При використанні для обліку кількості газу самопишучих приладів або автоматичних обчислювачів газу, методика підрахунку повинна складатися на підставі формули "3", статті 3 Правил виміру споживання газів та рідин стандартними звужуючими пристроями РД-50-213-80 Держкомітету СРСР по стандартах.

3.6. Облік поданого газу за допомогою лічильників та звужуючих пристроїв вважається дійсним за таких умов:

3.6.1. Лічильник та звужуючий пристрій повинні бути повіреними в порядку, встановленому Держстандартом та опломбовані в місцях, передбачених заводом-виготовлювачем:

3.6.2. Якщо відсутні заливи діаграм чорнилом;

3.6.3. Якщо розриви на діаграмі не більше, ніж півгодини;

3.6.4. Якщо запис зроблено на стандартній діаграмі картографічного виробництва, яка має реєстраційний номер органів Держстандарту, штамп та підпис відповідальної особи;

3.6.5. Якщо товщина запису не перевищує 1 мм;

3.6.6. Лінія, перекреслена пером від початку до кінця на нерухомій діаграмі, не повинна відхилятися від відповідної лінії часу більше, ніж на 0,25 мм (якщо лінії перетинаються в середині) або 0,5 мм (якщо лінії перетинаються на початку або в кінці);

3.6.7. Лінія, прокреслена нерухомим пером на рухомій діаграмі, не повинна відхилятися від відповідної відрахункової лінії витрат більше, ніж на 1/3 абсолютної величини основної допустимої похибки дифманометра;

3.6.8. Якщо запис проведено в межах, передбачених розрахунками та 100% шкали витрат;

3.6.9. При пульсивному запису підрахунки діаграм проводяться по зовнішній стороні запису.

Всі розрахунки окремої діаграми повинні фіксуватися на її зворотному боці за підписом відповідальної особи.

Щодня при заміні діаграм повинна проводитися посадка пера на "0".

3.7. Сторонам надається право перевіряти роботу контрольновимірювальних приладів, здійснювати контроль обробки діаграм і правильності застосування відповідних коефіцієнтів при підрахунках витрат газу, а також вимагати позачергової перевірки цих приладів органами Держстандарту України.

3.8. При відсутності одного з контрольно-вимірювальних приладів, які записують та показують витрати, тиск та температуру газу, при їх несправності або знаходженні в ремонті, при визнанні записів показників приладів недійсними, згідно з п.3.6 цього Договору, кількість поданого газу визначається відповідно до розрахунків іншої сторони. Розрахунок робиться з початку поточного місяця, в якому виявлена несправність.

3.9. Щомісячно, до 10 числа місяця наступного за звітним, "Постачальник" і "Газотранспортна організація" складають двосторонній акт про кількість газу, поданого в газові мережі "Газотранспортної організації" і транспортованого споживачам природного газу.

3.10. На підставі показників контрольно-вимірювальних приладів складаються добові та місячні акти здачі-прийому кількості газу. Добовим актом кількості газу рахується:

3.10.1. Погодинний звіт, отриманий з автоматичних обчислювачів газу або лічильників газу.

3.10.2. Розшифровки картограм самопишучих приладів на зворотній стороні яких вказано кількість газу в нормальних умовах (Т = 20 град. С, Р = 101,325 КРа), підрахованих на персональній електронно-обчислювальній машині по програмах затверджених Держстандартом України. На підставі добових актів складаються місячні акти.

3.11. Двосторонній акт являється підставою для кінцевих розрахунків між "Постачальником" і "Газотранспортною організацією" за послуги по транспортуванню газу.

4. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

4.1. Оплата за послуги по транспортуванню газу здійснюється на умовах, передбачених наказом Міністерства фінансів України від 6 травня 1995 № 65, після надходження коштів на транзитний рахунок "Постачальника".

4.2. Плата за транспортування здійснюється у валюті України за офіційним валютним курсом українського карбованця до долара США на день зарахування коштів на рахунок "Постачальника".

4.3. Тариф на послуги по транспортуванню газу визначається Урядом, і станом на ___________________ за 1000 куб. м складає:

без ПДВ ___________________________________________________;

з ПДВ _____________________________________________________;

4.4. Тариф на послуги по транспортуванню газу може змінюватись Урядом та приймається сторонами до виконання.

5. ЯКІСТЬ ГАЗУ

5.1. Якість природного газу повинна відповідати вимогам ГОСТ 5542-87. Визначення фізико-хімічних і якісних показників виконується хімлабораторією "Постачальника", а у разі її відсутності або неможливості провести дослідження, хімлабораторією "Газотранспортної організації". Порядок проведення аналізів, місця відбору проб та періодичність замірів визначаються за домовленістю сторін та оформлюються протоколами, які є невід'ємною частиною даного Договору.

5.2. Одоризація природного газу виконується на ГРС "Постачальника", а контроль інтенсивності запаху - "Газотранспортною організацією".

5.3. Сертифікат якості природного газу надається іншій стороні один раз на місяць не пізніше 10 числа.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. При невиконанні або неналежному виконанні зобов'язань по даному Договору сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.

7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове невиконання своїх зобов'язань за даним Договором, якщо це невиконання сталося внаслідок дії непереборної сили.

7.2. Під непереборною силою розуміють обставини, які виникли після укладання Договору внаслідок непередбачених сторонами подій надзвичайного характеру включаючи, пожежі, повені, землетруси, стихійні лиха, вибухи, воєнні дії та інші, незалежні від сторін обставини.

7.3. "Постачальник" звільняється від відповідальності за недопоставку природного газу при значному скороченні (більше 10 % договірних обсягів), тобто коли вона обумовлена технічними обставинами або припинення подачі його з Росії та Туркменистану.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Договір укладений на строк з _______________________ до 31 грудня 1995 року.

8.2. Даний Договір складений у 2-х примірниках по одному для кожної сторони.

8.3. Даний Договір може бути пролонгований на наступний період по взаємній згоді сторін.

8.4. Сторони вирішують між собою всі спори щодо тлумачення і застосування чинного Договору шляхом переговорів.

8.5. Спори, що виникають при укладанні, зміні, розірванні та виконанні Договору, вирішуються у встановленому законодавством порядку.

8.6. Умови, не передбачені цим Договором регулюються Правилами подачі та використання природного газу в народному господарстві України, затверджені наказом Державного комітету по нафті і газу від 01.11.94 року № 355, іншими нормативними актами.

9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН, ПОШТОВІ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ

9.1. "ПОСТАЧАЛЬНИК": ____________________________________

__________________________________________________________

Адреса: ___________________________________________________

Розрахунковий рахунок:_____________________________________

__________________________________________________________

Телефон диспетчерської служби ______________________________

Факс: _______________________ Телетайп: ____________________

9.2. "ГАЗОТРАНСПОРТНА ОРГАНІЗАЦІЯ" ___________________

__________________________________________________________

Адреса: ___________________________________________________

Розрахунковий рахунок:_____________________________________

_______________________________________ МФО ______________

Телефон: ____________ Факс: ___________ Телетайп: ____________

"___"________________1995 р. "___"______________1995 р.

Пошук по сайту:

Супер книги придбати швидко

Інтерв'ю з поетом
Євгенієм Юхницею

uhnitca_interview.mp3
Голосування за кращу, на Вашу думку, експертну роботу