«Все про бухгалтерський облік»

Всеукраїнська професійна газета

Зробити стартовою в Internt Explorer

Типовий договір довірчого товариства з довірителем майна (затверджений наказом ФДМУ, Мінфіну, АМКУ від 30.08.95 р. № 1116/143/7/Н)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Фонду державного майна України, Міністерства фінансів України, Антимонопольного комітету України
від 30 серпня 1995 р. № 1116/143/7/Н

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
4 вересня 1995 р. за № 327/863  

 ТИПОВИЙ ДОГОВІР 

серія___№_______
довірчого товариства з довірителем майна

     місто__________                   "___" ____________ 199_ р.
     Довірче товариство___________________________________в особі
______________________________, що діє на підставі Статуту довір-
чого товариства  (надалі - Довірена особа)  з  однієї  сторони  і
_________________________________________________________________
(надалі - Довіритель) з іншої  сторони  уклали  цей  Договір  про
нижченаведене:
                          1. ТЕРМІНИ
     1.1.   Довірче   товариство   -   товариство   з   додатковою
відповідальністю,   яке    здійснює    представницьку   діяльність
відповідно до  договору,  укладеного  з  довірителями  майна  щодо
реалізації їх прав власників.
     1.2. Довіритель  майна  -  юридична особа або громадянин, які
передають довірчому  товариству повноваження власника належного їм
майна відповідно до умов укладеного між ними договору.
     1.3. Довірена  особа - учасник довірчого товариства, який від
його імені здійснює довірчі операції.
     1.4. Довірчі  операції - послуги,які довірче товариство надає
довірителям майна  відповідно  до ст. 4 Декрету Кабінету Міністрів
України "Про довірчі товариства".
     1.5. Майно  довірителя  -  цінні  папери та інше майно, право
власності на  яке  засвідчене  відповідними  документами,  а також
кошти, якщо це не заперечує чинному законодавству.
                      2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
     2.1.  Довіритель   передає,  а  Довірена  особа  приймає  для
виконання довірчих операцій майно (надалі - Майно), а саме:
_________________________________________________________________
(вказати  найменування,  кількість,  вартість  та  інші  реквізити Майна)
  Передача Майна для виконання довірчих операцій 
здійснюється:
     -  приватизаційних  паперів  та  компенсаційних  сертифікатів
Довірителя в готівковій формі в момент підписання цього Договору;
     - приватизаційних паперів Довірителя в безготівковій формі на
підставі і  в момент отримання від банку, що обслуговує здійснення
довірчих операцій,  другого  екземпляру  приватизаційних платіжних
доручень;
     - інших  видів  Майна  на підставі підписаних сторонами Актів
прийому-передачі (додається). З моменту підписання означений Акт є
невід'ємною частиною цього Договору.
     2.2. Довіритель  дає,  а  Довірена  особа  приймає  доручення
(надалі -  Доручення)  по  виконанню довірчих операцій з Майном, а
саме:
     _____________________________________________________________
              (вказати зміст, мету та строк виконання Доручення)
                      3. ПРАВА ДОВІРИТЕЛЯ
     3.1. Право власності на Майно залишається за Довірителем.
     3.2. Довіритель має право:
     3.2.1. Одержувати  дивіденди  та  інші  прибутки,  що виникли
внаслідок довірчих  операцій  з  Майном  особисто, або передати це
право іншій особі, вказаній Довірителем (надалі - Беніфіціар).
     3.2.2. Отримувати  інформацію  від  Довіреної  особи  про хід
виконання цього Договору.
     3.2.3. Передавати  в  спадщину або відчужувати іншим способом
всі  права   і   обов'язки  по  цьому  Договору  згідно  з  чинним
законодавством України.
     3.2.4.  Змінювати   умови  цього  Договору  шляхом  укладання
додаткової угоди.
     3.2.5. Достроково  припинити  дію  цього  Договору,  письмово
попередивши Довірену особу за один місяць.
                   4. ПРАВА ДОВІРЕНОЇ ОСОБИ
     Довірена особа має право:
     4.1. Придбати  на ім'я Довірителя за рахунок його Майна цінні
папери,  паї   будь-яких   підприємств,  в  тому  числі  тих,  які
приватизуються, або інше майно.
     4.2.  Представляти   інтереси   Довірителя,  вести  справи  і
здійснювати всі  дії, пов'язані з виконанням цього договору в усіх
державних,  громадських   та  інших  установах,  судових  органах,
організаціях і  товариствах  незалежно  від  їх підпорядкування та
форм власності.
     4.3.  Укладати   будь-які   угоди,   пов'язані  з  виконанням
Доручення, згідно з п.6.1.1.
     4.4. Отримувати  прибутки  від  виконання довірчих операцій з
Майном з  метою  їх  подальшого перерахування (видачі) Довірителю,
або Беніфіціару.
     4.5. Отримувати  від  Довірителя плату за здійснення довірчих
операцій з Майном.
     4.6.  Змінювати   умови   цього   Договору  шляхом  укладання
додаткової угоди.
     4.7.  Достроково   припиняти  дію  цього  Договору,  письмово
попередивши про це Довірителя за один місяць.
     4.8. З  метою  мінімізації  ризику,  за згодою довірителя, що
обов'язково фіксується  в  п.2.2,  диверсифікувати портфель цінних
паперів Довірителя.
                  5. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ДОВІРИТЕЛЯ
     5.1. Довіритель зобов'язується:
     5.1.1. Забезпечити  Довірену  особу  коштами, необхідними для
виконання Доручення;
     5.1.2. Сплачувати  плату  Довіреній  особі  з свого прибутку,
власними коштами  або  часткою  Майна,  згідно  з пп. 2.2, 7.5, 7.6
цього Договору;
     5.1.3. В  разі  зміни  його  реквізитів,  що  вказані в цьому
Договорі, в три денний термін письмово інформувати про це Довірену
особу. При  несвоєчасному  інформуванні змін реквізитів Довіритель
особисто несе всі ризики і витрати.
                6. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ДОВІРЕНОЇ ОСОБИ
     6.1. Довірена особа зобов'язується:
     6.1.1. Спрямовувати  свої дії виключно на виконання Доручення
згідно  з   п. 2.2   цього   Договору   на   умовах,  що  найбільше
задовольняють інтереси Довірителя:
     6.1.2. По  письмовому  запиту  Довірителя  або  Беніфіціара в
10-денний термін  письмово  інформувати їх про кількість, назву та
інші реквізити придбаного на ім'я Довірителя Майна.
     6.1.3. Забезпечити  відповідальне  збереження  Майна, а також
документів, що підтверджують право власності Довірителя.
     6.1.4. По  закінченню  фінансового  року  або після виконання
доручення, в місячний  термін, звітувати перед Довірителем про хід
виконання цього Договору.
     6.1.5. Своєчасно здійснювати виплату Довірителю дивідендів та
інших прибутків,  одержаних в результаті виконання цього Договору,
згідно з п. 7.1.
     6.2. У разі прийняття рішення про намір розірвати цей договір
повідомити Довірителя про термін і місце проведення розрахунків та
повернення Майна, згідно з п. 4.7 цього Договору.
                 7. ФІНАНСОВІ СТОСУНКИ СТОРІН
     7.1.   Всі    фінансові    взаєморозрахунки   між   сторонами
здійснюються за  підсумками  фінансового  року  або  по закінченні
виконання Доручення.
     7.2. Довірена особа зобов'язується в _______________________
                                             (вказати термін)
строк по  закінченню  фінансового року або по
закінченню виконання
Доручення  виплатити   Довірителю   належні   йому   прибутки,  за
виключенням плати  Довіреній особі. Виплати здійснюються__________
_________________________________________________________________
(термін, спосіб  отримання)  в  касі довірчого товариства або його
_____________________________________________
_____________________________________________
філії   (представництва),   поштовим   переказом,   переказом   до
_____________________________________________
_____________________________________________
      відділення Ощадного банку за місцем проживання Довірителя)
     7.3. Сума  неодержаних  вчасно  грошових прибутків Довірителя
зараховується до складу його Майна.
     7.4. У  випадку несвоєчасної виплати Довірителю його грошових
прибутків  з   вини   Довіреної   особи,  Довірена  особа  сплачує
Довірителю штраф в розмірі ________відсотків від суми, що належить
до виплати,  за  кожен  день затримки, але не більше, ніж означена
сума.
     7.5. Розмір  плати  за  виконання  Доручення  згідно  позицій
_________________________________________________________________
                (вказати відповідні позиції п. 2.2)
п. 2.2 цього  Договору, що належать Довіреній особі складає _______
відсотків  від   чистого   прибутку   Довірителя   за   підсумками
фінансового  року.   При  цьому  до  чистого  прибутку  Довірителя
належать:
     - дивіденди  або  інші грошові прибутки за винятком податків,
що утримуються з Довірителя;
     - приріст вартості Майна Довірителя.
     7.6. Розмір  плати  за  виконання  Доручення  згідно  позицій
________________________________________________________________
              (вказати відповідні позиції п. 2.2)
п.2.2 цього  Договору  визначається за домовленістю сторін,а саме:
________________________________________________________________
              (найменування позицій, сума плати)
     7.7.  Форма  виплати  прибутків  Довірителя  визначається  за
домовленістю             сторін,              а              саме:
________________________________________________________________
(вказати  спосіб,   строк   і   порядок   виплати   прибутків Довірителя)
     Витрати на  виконання  банківських  або  поштових операцій по
перерахуванню грошових коштів сплачуються за рахунок Довірителя.
     7.8. Строк  виплати  прибутків не пізніше одного місяця з дня
надходження  прибутків   Довірителя   на   розрахунковий   рахунок
довірчого товариства.
                         8. ІНШІ УМОВИ
     8.1. Цей договір може бути змінений, розірваний на підставі:
     - письмової заяви однієї із сторін;
     - форс-мажорних  обставин, до яких відносяться: стихійні лиха
і їх  наслідки;  воєнні  дії  і  введення надзвичайного стану; дії
органів  законодавчої  влади,  які  роблять  неможливим  виконання
сторонами умов цього Договору.
     8.2.  В   разі  дострокового  розірвання  цього  Договору  за
ініціативою  Довірителя,  останній  сплачує  Довіреній  особі  всі
фактичні витрати  по управлінню Майном та винагороду у розмірі____
відсотків  від   номінальної   вартості   Майна,  що  повертається
Довірителю.
     8.3. В  разі  дострокового  розірвання  дії цього Договору за
ініціативою   Довіреної    особи   без   письмового   попередження
Довірителя, Довірена  особа  на  момент  проведення розрахунків та
повернення Майна  сплачує Довірителю штраф у розмірі_____відсотків
від номінальної вартості цього Майна.
     Якщо Довірена  особа  відмовилась  від виконання Договору при
таких умовах,  коли  Довіритель  не має можливості замінити їх або
інакше забезпечити свої інтереси, то вона зобов'язана відшкодувати
завдані зупиненням договору збитки.
     8.4. Цей  Договір  вступає  в  силу  з моменту передачі Майна
Довірителем Довіреній особі і діє протягом_______________року(ів)
                                  (вказати термін)  
або  протягом  строку  виконання  Довіреною
особою  своїх   зобов'язань  і  здійснення  взаєморозрахунків  між
сторонами.
     8.5. Дія цього Договору продовжується на наступний(ні)_______ 
                                         (вказати термін)
рік (роки), якщо протягом_______________ після встановленого
                        (вказати термін)
п. 8.4 періоду  його дії не надійшло письмової заяви Довірителя про
розірвання дії Договору.
     8.6. В  разі виникнення суперечок з приводу умов Договору або
у зв'язку  з  ним  сторони  зобов'язуються вжити усі заходи для їх
вирішення  шляхом   переговорів.  В  разі  неможливості  вирішення
вказаних суперечок  шляхом  переговорів  вони  можуть вирішуватись
шляхом  звернення   сторін   за   захистом  своїх  прав  до  суду,
арбітражного суду.
     8.7. Цей  Договір  складений  в  двох  примірниках,  що мають
однакову силу, по одному для кожної з сторін.
                    9. РЕКВІЗИТИ СТОРІН
     Довіреної особи                 Довірителя і Беніфіціара
                     Підписи сторін
     Довірена особа                  Довіритель
        М. П.
   

АКТ
ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ МАЙНА ДОВІРИТЕЛЯ

   Складений "___" _________ 199_ р. ___________________________
                                          (місце складання Акта)
     Ми, що підписалися нижче, Довірена особа Довірчого товарист-
ва________________________________________________________в особі
_____________________________________________, що діє на підставі
Статуту Довірчого товариства (надалі - Довірена особа)  з  однієї
сторони і _______________________________________________________
(надалі -  Довіритель)  з  іншої  сторони  уклали  цей  Акт   про
нижченаведене:
     Довіритель передає, а Довірена особа приймає в  довірче  уп-
равління перераховане нижче Майно *:
_________________________________________________________________
(вказати найменування,кількість,вартість та інші реквізити Майна)
     Загальна вартість Майна на момент передачі складає
________________________________________________________________.
     Передача означеного Майна виконується згідно умовам Договору
серія  ____  №______   про  довірче    управління    майном   від
"___" ____________ 199_ р.
 
     Майно передав                           Майно прийняв
     Довіритель                              Довірена особа
     ________________                        _______________
      (підпис)                                 (підпис)
 _____________ 
* Реквізити Майна повинні передбачати перелік Майна за його видами,
вартістю, одиницям вимірювання, кількістю, вартістю одиниці Майна,
загальною вартістю даного вида Майна. Оцінка Майна здійснюється на
основі домовленості сторін або відповідно до діючих нормативних актів.
 

Пошук по сайту:

Супер книги придбати швидко

Інтерв'ю з поетом
Євгенієм Юхницею

uhnitca_interview.mp3
Голосування за кращу, на Вашу думку, експертну роботу