«Все про бухгалтерський облік»

Всеукраїнська професійна газета

Зробити стартовою в Internt Explorer

Типовий договір на обслуговування комерційним банком довірчого товариства (затверджений наказом ФДМУ від 24.12.93 р. № 583, НБУ від 18.02.94 р. № 30)


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Фонду державного майна України
від 24 грудня 1993 р. № 583, Національного банку України
від 18 лютого 1994 р. № 30

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 березня 1994 р. за № 47/256

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
  НА ОБСЛУГОВУВАННЯ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ ДОВІРЧОГО ТОВАРИСТВА

 

м.__________________               "____" ______________ 199  р.
     Довірче товариство "________________________" (надалі -
Товариство), в особі ____________________________________________
_______________________________________________________________ ,
                (прізвище, ім'я та по батькові)
який діє на підставі статуту Товариства, з одного боку, і комерційний банк 
"____________________________" (надалі Банк) в особі
________________________________________________________________
                           (посада)
________________________________________________________________
                (прізвище, ім'я та по батькові)
який діє на підставі статуту Банку, з другого боку, уклали цей
Договір про зазначене нижче.
 
                      1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
 
     1.1. Товариство доручає, а Банк зобов'язується проводити
такі банківські операції (*):
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
     1.2. Товариство згідно з умовами Договору передає, а Банк
приймає на зберігання такі види майна:
_________________________________________________________________
    (грошові кошти, цінні папери, документи, що засвідчують
_________________________________________________________________
                 право власності довірителів)
     Передача майна на зберігання до Банку провадиться на підставі  підписаних  
сторонами  актів  прийому-передачі,  які  повинні містити:
    опис майна, переданого  на зберігання, його  вартість (відповідно до 
домовленості  сторін, оцінки аудиторської  фірми, чинних нормативних актів), 
дату та місце передачі, інші умови.
    З моменту підписання акт прийому-передачі є невід'ємною  частиною цього 
Договору (додаток № 1).
     1.3. При  необхідності на  окремі види  банківських операцій сторони можуть 
укласти додатковий договір.
 
                      2. ПРАВА ТОВАРИСТВА
 
     2.1. Встановлювати умови зберігання майна у Банку. Ці  умови мають такий 
зміст: ______________________________________________________________
_________________________________________________________________
     2.2. Отримувати  від Банку  інформацію щодо  виконання своїх
розпоряджень.
     2.3. Інші права Товариства:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 
______________
     (*) Предметом договору  можуть бути операції  щодо: відповідального 
зберігання  грошових коштів,  приватизаційних та  цінних паперів, а також інших 
документів, що засвідчують право власності Товариства і його довірителів; 
ведення рахунків Товариства і його довірителів за письмовим розпорядженням 
довірених осіб;  користування коштами та цінними паперами за угодою з 
Товариством.
 
                    3. ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА
 
     3.1.  Надавати  Банку  письмові  розпорядження щодо предмета Договору. 
Розпорядження оформляються відповідно до вимог  чинного законодавства 
України.
     3.2. У  тримісячний  термін   після  реєстрації   Товариства повністю 
сплатити внески засновників до статутного фонду.
     3.3. Передавати Банку копію дозволу (ліцензії) Фонду державного майна 
України на право здійснення представницької діяльності з приватизаційними 
паперами.
     3.4. Надати Банку належним  чином завірені  копії установчих документів  
Товариства  (статуту,  установчого договору, реєстраційного  свідоцтва),  а  
також  повідомляти  Банк про всі зміни і доповнення, які  вносяться до  статутних 
документів  Товариства і до складу довірених осіб, в 5-денний термін з моменту  
внесення їх до державного реєстру,  якщо ці зміни потребують  перереєстрації 
Товариства, а в інших випадках з моменту їх прийняття.
     3.5. Відшкодувати витрати Банку, пов'язані з виконанням його
функцій залежно від _____________________________________________
                             (кількості або суми
_________________________________________________________________
здійснених операцій, терміну зберігання майна, інших показників)
у розмірі ___________________ (крб., відсотків). Перерахування
           (цифри прописом)
коштів Банку здійснюється до "_____" числа кожного місяця шляхом оплати 
платіжних документів, що подаються Банком.
     3.6. Надати  Банку  згідно  з чинним  законодавством України картки 
зразків підписів на довірених або уповноважених осіб,  які мають право  
давати розпорядження  від імені  Товариства на здійснення операцій з його 
майном та майном довірителів.
     3.7. Інші обов'язки Товариства:
_________________________________________________________________
 
                        4. ПРАВА БАНКУ
 
     4.1. Припиняти ведення рахунків Товариства, якщо у тримісячний термін  
після його реєстрації засновники  повністю не  внесли кошти до статутного 
фонду Товариства.
     4.2. Не виконувати доручені операції, якщо документи,  одержані  від  
Товариства,  не  відповідають  вимогам чинного законодавства України.
     4.3. Вносити пропозиції Товариству з питань його  діяльності та брати 
участь у їх розгляді.
     4.4. За письмовим розпорядженням Товариства проводити операції з 
використанням вільних _____________________________________
                             (грошових коштів та цінних паперів)
Товариства та його довірителів на період дії цього Договору на
таких умовах:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
     4.5. Вимагати відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням
Договору.
     4.6. Інші права Банку
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 
                      5. ОБОВ'ЯЗКИ БАНКУ
 
     5.1. Відкривати для здійснення банківських операцій такі
банківські рахунки(*):
_________________________________________________________________
                       (назви рахунків)
 
_______________
     (*) Відкриття  рахунків для акумулювання приватизаційних паперів і 
здійснення операцій за цими рахунками Банк розпочинає лише після  
отримання від Товариства  копії ліцензії Фонду державного майна України  
на право  здійснення представницької  діяльності з приватизаційними  
паперами.       
З  моменту  передачі  копія ліцензії стає невід'ємною частиною цього Договору.
 
     5.2. Здійснювати банківські операції згідно з чинним законодавством України, 
на підставі письмових розпоряджень  Товариства, узгоджених  усіма  довіреними  
особами,  якщо інше не передбачено установчим договором Товариства.
     5.3. Забезпечувати зберігання та своєчасне повернення майна Товариства 
і його довірителів в термін __________ днів з моменту звернення Товариства.
     5.4. Не  проводити  ніяких  операцій  з майном  Товариства і його 
довірителів,  які суперечать  чинному законодавству,  або не регламентовані 
цим Договором та розпорядженнями Товариства.
     5.5. Зберігати  конфіденційну інформацію,  а також  таку, що становить 
комерційну таємницю Товариства. Відповідальність  посадових осіб у разі  
розголошення цих  даних визначається  згідно з чинним законодавством України.
     5.6. Надавати Товариству до "____" числа кожного місяця платіжні документи  
для відшкодування  витрат за  здійсненні банківські операції.
     5.7. Інші обов'язки Банку:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 
                  6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
 
     6.1. Кожна сторона зобов'язується виконувати свої  обов'язки належним чином, 
сприяти іншій стороні у їх виконанні.
     6.2. Сторона, яка порушила зобов'язання відповідно до  цього Договору, 
повинна усунути ці порушення.
     6.3. Сторони несуть матеріальну відповідальність за  невиконання  або  
неналежне  виконання  своїх  обов'язків.  Збитки,  що заподіяні Товариству  
або Банку  у цьому  разі, відшкодовуються у порядку, визначеному чинним 
законодавством України.
     6.4. Банк не  несе відповідальності перед  Товариством, якщо збитки є 
наслідком дій,  вчинених відповідно до письмових  розпоряджень Товариства.
 
                         7. ІНШІ УМОВИ
 
     7.1. Спори,  що виникають  у ході  виконання сторонами цього Договору, які 
не  врегульовані його умовами,  підлягають розгляду у порядку, встановленому 
чинним законодавством.
     7.2. У всьому іншому,  що не передбачено Договором,  сторони керуються 
чинним законодавством України.
     7.3. Додаткові умови:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 
                     8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
 
     8.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 
"______" _________________ 199  р.
     8.2. Договір  може бути  розірвано за  домовленістю сторін в порядку, 
передбаченому чинним законодавством.
     8.3. В  разі розірвання  цього Договору  в установленому порядку Банк 
в тижневий  строк передає  Товариству або  Банку-правонаступнику майно, 
що  знаходиться на відповідальному  зберіганні, а  також перераховує  
залишки коштів,  що належать Товариству та  його  довірителям,  на  рахунки, 
попередньо повідомлені Товариством.
     8.4. У  випадку припинення  дії Договору  Банк має  право на відшкодування 
своїх витрат щодо цього Договору раніш, ніж він поверне Товариству його  майно, 
згідно домовленості  між сторонами. Відшкодування не може проводитись 
за рахунок майна довірителів.
     8.5. Зміни до умов  Договору вносяться за взаємною  домовленістю сторін 
у письмовій формі.
     8.6. Строк дії Договору  може бути продовжений на  наступний рік на 
підставі письмової угоди сторін.
 

 

  Повні юридичні адреси сторін:

 
     Товариство              Банк
_____________________________  _______________________________
_____________________________  _______________________________
 
_____________________________  _______________________________
     підпис               підпис
 
    Печатка               Печатка
 

Додаток № 1
до Типового договору
на обслуговування
комерційним банком
довірчого товариства

ПРИМІРНИЙ АКТ
прийому-передачі на зберігання
комерційним банком майна довірителів
довірчого товариства

   Складено "  " ____________ 199 р. _________________________
                      (місце складання акта)
Ми, що нижче підписалися, довірче товариство "__________________"
(надалі - Товариство), в особі _________________________________
                 (посада, прізвище, ім'я та по
_________, з одного боку, і комерційний банк "__________________"
батькові)
(надалі Банк) в особі __________________________________________,
            (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
з другого боку, склали цей акт про зазначене нижче.
   Товариство передає, а Банк приймає на зберігання майно(*):
________________________________________________________________
             (опис майна)
   Загальна вартість майна складає _______________________ крб.
                    (сума - прописом)
   Передача вищеназваного майна проводиться згідно з умовами
договору між Банком і Товариством від "  " ___________ 199 р.
 
 
   Майно передав             Майно прийняв
   Товариство                Банк
________________________       ___________________________
    підпис                   підпис
    Печатка                Печатка
 
______________
   (*) Опис повинен передбачати перелік майна за його видами, 
одиниці виміру, кількість, вартість одиниці майна, загальна вартість 
даного виду майна.
   Оцінка майна визначається на підставі домовленості сторін 
(у тому числі - на підставі аудиторської оцінки) або у відповідності 
з чинними нормативними документами.

Пошук по сайту:

Супер книги придбати швидко

Інтерв'ю з поетом
Євгенієм Юхницею

uhnitca_interview.mp3
Голосування за кращу, на Вашу думку, експертну роботу