«Все про бухгалтерський облік»

Всеукраїнська професійна газета

Зробити стартовою в Internt Explorer

Типовий договір про безоплатне користування релігійною організацією культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю (затверджений постановою КМУ від 29.10.03 р. № 1699)

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 жовтня 2003 р. № 1699

 

 

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про безоплатне користування релігійною організацією культовими будівлями та іншим майном, що є державно
ю власністю

____________________
(населений пункт)

___ ____________ 200_ р.

__________________________________________________________________
(назва підприємства (установи, організації), на балансі якого перебуває державне майно)

_________________________________________ (далі - державна організація)

в особі ___________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

який діє на підставі ________________________________________________,
(назва документа)

з однієї сторони, та _________________________________________________
(назва релігійної організації)

_________________________________________________ (далі - користувач),

яка зареєстрована _________________________________________________,
(орган реєстрації, дата і реєстраційний номер)

в особі ___________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

який діє на підставі ________________________________________________,
(назва документа)

з другої сторони, уклали цей договір про нижченаведене.

Предмет договору

1. Державна організація передає, а користувач приймає у безоплатне користування культову будівлю, інше майно, що є державною власністю і перебуває на балансі державної організації (далі - майно).

Склад і вартість майна, що передається користувачу згідно з цим договором, визначені відповідно до передатного балансу державної організації станом на ___ ____________ 200_ р. (на дату проведення інвентаризації майна).

Вартість майна становить ___________________________________________
(цифрами і словами)
__________________________________________________________ гривень.

Умови передачі і повернення майна

2. Для передачі і повернення майна сторони утворюють комісію, головою якої призначається представник державної організації.

3. Набуття права користування майном виникає з моменту підписання сторонами акта приймання-передачі майна, який є невід'ємною частиною цього договору.

4. Вартість майна, що повертається користувачем державній організації, визначається на підставі передатного балансу, складеного за даними інвентаризації майна на дату його повернення, звіреного з актом приймання-передачі майна, складеного на дату його передачі. Майно вважається повернутим державній організації з дати підписання сторонами акта приймання-передачі.

Права та обов'язки користувача

5. Користувач має право:

1) користуватися майном відповідно до цього договору і призначення майна;

2) виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього договору або його розірвання;

3) вживати заходів з метою захисту майна, зокрема вимагати повернення майна з чужого незаконного володіння, усунення перешкод для його використання і відшкодування збитків, завданих третіми особами.

6. Користувач зобов'язується:

1) використовувати майно виключно для ______________________________
(вид використання)
__________________________________________________________________;

2) допускати представників державної організації для проведення перевірки цільового використання майна;

3) не передавати без дозволу державної організації майно третім особам;

4) забезпечувати збереження майна, здійснювати його поточний ремонт та утримувати у належному санітарному, протипожежному і технічному стані;

5) у разі припинення дії цього договору повернути майно в належному стані, не гіршому ніж під час передачі його у користування, з урахуванням фізичного зносу, або у стані, обумовленому цим договором;

6) у разі заподіяння майну шкоди з вини користувача повністю відшкодувати збитки за власний рахунок відповідно до законодавства.

Права та обов'язки державної організації

7. Державна організація має право:

1) контролювати наявність, стан, цільове використання майна та утримання його в належному стані;

2) виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього договору або його розірвання.

8. Державна організація зобов'язується після підписання цього договору передати у користування майно за актом приймання-передачі.

Особливі умови

9. Майно не може бути передане користувачем у заставу, на нього не може бути звернене стягнення за претензіями кредиторів користувача.

10. У разі коли майно, що передається, є пам'яткою культурної спадщини чи її частиною, користувач зобов'язаний не пізніше ніж через один місяць з моменту отримання його у користування укласти охоронний договір з відповідним органом охорони культурної спадщини.

Відповідальність сторін. Порядок розв'язання спорів

11. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань згідно з цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства.

12. Спори, що виникають під час виконання цього договору або у зв'язку з ним, розв'язуються шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди спір підлягає розв'язанню у судовому порядку.

Інші умови

13. Одностороння відмова від виконання умов договору не допускається. Зміна умов або розірвання договору може здійснюватися лише за погодженням сторін, крім випадків, передбачених пунктом 14 цього договору.

14. Договір може бути розірвано державною організацією в односторонньому порядку у разі виявлення нею нецільового використання майна або його утримання у неналежному стані після відповідного попередження.

15. Дія договору припиняється у разі:

втрати майна;

прийняття рішення про це за згодою сторін або за рішенням господарського суду;

ліквідації користувача, ліквідації державної організації та в інших випадках, передбачених законодавством.

16. Цей договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами і діє до ___ ____________ 200_ року.

Дія договору може бути продовжена за згодою сторін.

17. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього договору і не врегульовані ним, регламентуються законодавством.

18. Договір складено у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.

Реквізити сторін

Державна організація

Користувач

_________________________________
(найменування)
_________________________________
_________________________________

_________________________________
(найменування)
_________________________________
_________________________________

_________________________________
(підпис представника)

_________________________________
(підпис представника)

М. П.

М. П.

Додаток
до Типового договору


  Зразок

 

АКТ  
приймання-передачі

____________________
(населений пункт)

___ ____________ 200_ р.

№ _______

__________________________________________________________________
(назва державного підприємства (установи, організації),
на балансі якого перебуває державне майно)

_________________________________________ (далі - державна організація)

в особі ___________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

який діє на підставі ________________________________________________,
(назва документа)

з однієї сторони, та ________________________________________________
(назва релігійної організації)

_________________________________________________ (далі - користувач)

зареєстрована _____________________________________________________
(орган реєстрації, дата і реєстраційний номер)

в особі ___________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

який діє на підставі ________________________________________________,
(назва документа)

з другої сторони, на підставі договору від _______________ № ______ склали цей акт про нижченаведене:

державна організація передає, а користувач приймає в безоплатне користування майно згідно з цим актом.

Склад і вартість майна, що передається користувачу згідно з цим актом, визначені відповідно до передатного балансу державної організації станом на ___ ____________ 200_ р.:


п/п

Інвентарний номер

Найменування майна

Адреса

Балансова вартість,
тис. гривень

Залишкова вартість,
тис. гривень

Цей акт є невід'ємною частиною договору про безоплатне користування релігійною організацією культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю, від ___ ____________ 200_ р. № _____.

Голова комісії

__________________
(підпис)

Члени комісії

__________________
(підпис)

______________________________
(підпис уповноваженої особи державної організації)

______________________________
(підпис уповноваженої особи користувача)

Пошук по сайту:

Супер книги придбати швидко

Інтерв'ю з поетом
Євгенієм Юхницею

uhnitca_interview.mp3
Голосування за кращу, на Вашу думку, експертну роботу