«Все про бухгалтерський облік»

Всеукраїнська професійна газета

Зробити стартовою в Internt Explorer

Типовий концесійний договір на будівництво та експлуатацію автомобільної дороги (затверджений постановою КМУ від 04.10.2000 р. № 1519)

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 жовтня 2000 р. № 1519

 

 

 

ТИПОВИЙ КОНЦЕСІЙНИЙ ДОГОВІР
на будівництво та експлуатацію автомобільної дороги

м. ______________________

__________________ р.

__________________________________________________________________
(найменування концесієдавця)

в особі ___________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника або уповноваженої особи)

що діє згідно з _________________________________ (далі - концесієдавець),
(номер і дата наказу)

з одного боку, та ___________________________________________________
(найменування юридичної особи)

в особі ___________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника)

що діє на підставі ___________________________________________________
(статут, доручення тощо)
(далі - концесіонер), з другого боку, уклали цей договір щодо нижченаведеного:

Предмет концесійного договору

1. Концесієдавець надає на _________ років концесіонеру право побудувати та здійснювати подальшу експлуатацію автомобільної дороги

__________________________________________________________________
(повне найменування)

з метою задоволення громадських потреб у сфері будівництва та експлуатації автомобільних доріг, інших дорожніх споруд за умови внесення концесійних платежів та виконання інших умов цього договору.

Об'єкт концесії

2. Об'єктом концесії за цим договором є ________________________________
(повне найменування

__________________________________________________________________
автомобільної дороги)

початок _______________, кінець _______________.

2.1. Карта-схема автомобільної дороги (формат А4).

2.2. Технічні та транспортно-експлуатаційні характеристики об'єкта концесії:

Основні характеристики

Одиниця виміру

Величина

Довжина кілометрів (метрів)
Початок/кінець номер пікету
Категорія
Кількість смуг руху
Ширина земляного полотна метрів
Ширина проїзної частини - " -
Тип дорожнього одягу
Інтенсивність руху автомобілів на добу
Склад руху відсотків

2.3. Інженерні споруди та вимоги до них:

Мости

Основні характеристики ____________________________________________

__________________________________________________________________

Шляхопроводи

Основні характеристики _____________________________________________

__________________________________________________________________

Тунелі

Основні характеристики _____________________________________________

__________________________________________________________________

2.4. Допоміжні споруди, їх основні характеристики та вимоги до них (за згодою сторін)
__________________________________________________________________
(майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, підприємства та об'єкти

__________________________________________________________________
служб дорожнього сервісу, шумо- та снігозахисні споруди і насадження,

__________________________________________________________________
протилавинні та протисельові споруди, з'їзди, придорожні лісосмуги для захисту доріг тощо)

Стоянки транспортних засобів, об'єкти дорожнього сервісу тощо та їх основні характеристики
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3. Вартість будівництва об'єкта концесії ________________________________
(цифрами та

_______________________________________________ гривень.
словами)

Фінансування об'єкта концесії

4. Фінансування автомобільної дороги провадиться згідно з кошторисом витрат на її будівництво та експлуатаційне утримання.

4.1. Кошторис витрат на будівництво та експлуатаційне утримання:

Витрати

Усього, тис. гривень

У тому числі за плановими періодами

початок і кінець першого періоду

початок і кінець другого періоду

***

початок і кінець останнього періоду

   
 

4.2. Розподіл фінансування витрат на будівництво та експлуатаційне утримання між сторонами:

Витрати

Усього, тис. гривень

У тому числі за плановими періодами

початок і кінець першого періоду

початок і кінець другого періоду

***

початок і кінець останнього періоду

Фінансування за рахунок державних коштів
Фінансування за рахунок концесіонера

Права і обов'язки концесієдавця

5. Концесієдавець має право:

здійснювати контроль за дотриманням концесіонером умов цього договору;

вимагати дострокового розірвання концесійного договору у разі порушення концесіонером його умов;

вимагати від концесіонера відшкодування збитків у разі погіршення стану об'єкта концесії з вини концесіонера;

одержувати від концесіонера інформацію, необхідну для виконання своїх прав і обов'язків.

6. Концесієдавець зобов'язаний:

надати концесіонеру до ____ _______________ ____ р. документи, що підтверджують право на строкове користування земельними ділянками, на яких розташований об'єкт концесії: договір оренди земельної ділянки або акт про надання земельної ділянки у користування тощо;

вимагати звіт про використання амортизаційних відрахувань;

зберігати комерційну таємницю концесіонера;

не втручатися у господарську діяльність концесіонера;

забезпечити надання земельної ділянки у порядку, встановленому Земельним кодексом України, для здійснення будівництва автомобільної дороги;

розробити завдання на проектування об'єкта концесії;

затвердити проектну документацію на будівництво об'єкта концесії;

контролювати якість і фактичну вартість виконання дорожньо-будівельних робіт, у тому числі прихованих;

забезпечити роботу державної комісії з приймання дороги в експлуатацію.

7. Концесієдавець має також інші права і обов'язки, передбачені цим договором та законодавством України.

Права і обов'язки концесіонера

8. Концесіонер має право:

провадити підприємницьку діяльність, пов'язану з будівництвом та експлуатацією автомобільної дороги, згідно із законодавством України;

вимагати розірвання цього договору у разі порушення концесієдавцем умов договору, а також відшкодування збитків, завданих унаслідок невиконання його умов;

на продовження терміну дії цього договору у разі виконання його умов;

на відшкодування витрат, що пов'язані з поліпшенням майна, отриманого у концесію, за рахунок прибутку (якщо інше не передбачено цим договором);

справляти плату за проїзд автомобільною дорогою, побудованою на умовах концесії;

використовувати амортизаційні відрахування виключно на відновлення основних фондів, отриманих у концесію;

здійснювати за рахунок власних коштів реконструкцію, технічне переоснащення і поліпшення майна, отриманого у концесію, відповідно до цього договору;

залучати на контрактній основі до виконання спеціальних робіт на об'єкті концесії третіх осіб. При цьому концесіонер несе відповідальність за виконання цими особами концесійного договору та дотримання законодавства України.

9. Концесіонер зобов'язаний:

виконувати умови цього договору;

укладати відповідно до законодавства трудові договори (контракти) з працівниками, які є громадянами України;

погоджувати з концесієдавцем передачу повністю або частково третім особам своїх майнових прав, що випливають з цього договору;

забезпечити розроблення проектної документації на будівництво автомобільної дороги;

здійснити будівництво автомобільної дороги;

надати на період будівництва та експлуатації автомобільної дороги не менш як 90 відсотків робочих місць для працевлаштування громадян України;

забезпечити у період виконання будівельних та ремонтних робіт 70-відсоткове (у вартісному розрахунку) використання вітчизняних будівельних матеріалів, виробів і конструкцій;

утримувати побудовану на умовах концесії автомобільну дорогу в технічному стані згідно з вимогами нормативно-технічних документів;

відшкодувати користувачам автомобільної дороги завдані з його вини збитки у порядку, встановленому законодавством України;

нести відповідальність за дотримання умов цього договору та законодавства України третіми особами, які залучені до виконання спеціальних робіт;

після закінчення терміну, на який було укладено цей договір, або у разі його дострокового розірвання передати побудовані відповідно до умов цього договору автомобільну дорогу та інші споруди об'єкта концесії концесієдавцю у технічному стані, що відповідає вимогам нормативно-технічних документів;

здійснювати контроль за якістю робіт, забезпечити їх приймання та виконувати інші функції замовника;

прийняти побудовану автомобільну дорогу у строкове платне володіння та експлуатацію;

під час проектування, будівництва, ремонту та утримання автомобільної дороги дотримуватися вимог законодавства України у частині забезпечення екологічної безпеки, охорони пам'яток історії та культури, надр, лісів і земель, які відводяться для розміщення автомобільної дороги;

нести відповідальність за ризики, пов'язані із здійсненням будівництва, експлуатації та строкового платного володіння автомобільною дорогою, включаючи ризики, пов'язані із забезпеченням безпеки дорожнього руху;

дотримуватися визначених законодавством України прав користувачів автомобільної дороги, побудованої на умовах концесії;

забезпечити страхування автомобільної дороги _________________________
(повне

__________________________________________________________________;
найменування)

використовувати за цільовим призначенням надану у концесію автомобільну дорогу;

узгоджувати з концесієдавцем питання комплексної забудови території об'єкта концесії та об'єктів придорожньої інфраструктури з оформленням угоди згідно з додатком 1;

подавати концесієдавцю відповідну технічну та фінансову звітність;

вносити концесійні платежі згідно з умовами цього договору;

не використовувати автомобільну дорогу як предмет забезпечення зобов'язань за іншими цивільно-правовими угодами;

використовувати амортизаційні відрахування, що нараховані на основні фонди, отримані у концесію або створені у зв'язку з виконанням умов цього договору, виключно на відновлення цих основних фондів.

10. Концесіонер має також інші права і обов'язки, передбачені законодавством України.

Умови будівництва об'єкта концесії

11. Термін проектування автомобільної дороги __________________________

__________________________________________________________________.

12. Термін будівництва автомобільної дороги ___________________________.

13. Термін введення автомобільної дороги (або її частин) в експлуатацію
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________.

Умови, розмір і порядок внесення концесійних платежів

14. Концесіонер в установленому порядку робить перший внесок за надання автомобільної дороги у концесію на рахунок _________________________________ (номер рахунка бюджету) у розмірі _______________ гривень протягом 10 робочих днів з дня підписання цього договору. У разі надання концесії на об'єкт незавершеного будівництва або на створення (будівництво) нового об'єкта дата здійснення першого внеску концесійного платежу встановлюється виходячи з часу одержання концесіонером доходу від експлуатації об'єкта концесії, але не пізніше ніж через шість місяців після дати введення його в експлуатацію.

(абзац перший пункту 14 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2004 р. № 605)

Наступні концесійні платежі вносяться незалежно від наслідків господарської діяльності з періодичністю ____________ у розмірі _____________ гривень до _________________________.
(кінцевий термін внесення)

15. У разі внесення одноразового концесійного платежу концесіонер вносить його на рахунок _________________________________________________________
(номер рахунка бюджету)
у розмірі ______________________________ протягом 10 робочих днів з дня підписання цього договору.

16. Розмір концесійних платежів встановлюється відповідно до нормативно-правових актів.

За порушення терміну внесення концесійних платежів концесіонер сплачує пеню з розрахунку _____________ відсотків суми невнесених концесійних платежів за кожний день прострочення.

Зміна розміру та умов внесення концесійних платежів за надання концесії проводиться за додатковими угодами, які є невід'ємною частиною цього договору.

Умови передачі та повернення об'єкта концесії

17. Майно, отримане у концесію, включається до балансу концесіонера із зазначенням, що це майно отримане у концесію.

18. Правовий режим майна, що надається у концесію або створюється згідно з умовами цього договору, визначається з урахуванням Закону України "Про концесії".

19. Передача автомобільної дороги у концесію не зумовлює перехід до концесіонера права власності на неї, тобто не припиняє права державної власності на цю дорогу.

Майно, створене згідно з умовами цього договору, є об'єктом права державної власності.

Майно, яке придбав концесіонер згідно з умовами цього договору, належить йому на праві власності.

20. Концесіонер зобов'язаний здійснювати реконструкцію, технічне переоснащення і поліпшення майна, отриманого у концесію, за рахунок власних коштів відповідно до умов цього договору.

Право власності на реконструйоване, технічно переоснащене і поліпшене майно залишається за державою.

21. Концесіонеру належить право на прибуток, отриманий від експлуатації автомобільної дороги у результаті виконання умов цього договору.

22. Після закінчення терміну, на який було укладено цей договір, у разі його розірвання, ліквідації концесіонера, в тому числі у зв'язку з визнанням його банкрутом, концесіонер зобов'язаний повернути концесієдавцю автомобільну дорогу та інші побудовані споруди об'єкта концесії в належному технічному стані.

Повернення майна, отриманого у концесію та створеного згідно з умовами цього договору, здійснюється у ____ денний термін після припинення дії цього договору і оформляється актом приймання-передачі згідно з додатком 2.

Порядок виконання робіт та приймання в експлуатацію об'єкта концесії

23. Концесійна діяльність здійснюється за затвердженим концесієдавцем календарним планом.

24. Концесіонер повинен під власну відповідальність та за власні кошти провести всі перевірки і випробування, а також своєчасно отримати всі необхідні для будівництва автомобільної дороги дозволи.

25. Закінчена будівництвом автомобільна дорога ________________________
(повне

__________________________________________________________________
найменування)

приймається в експлуатацію Державною приймальною комісією в установленому порядку.

26. Після прийняття Державною приймальною комісією автомобільної дороги в експлуатацію концесіонер передає її концесієдавцю згідно з актом приймання-передачі (додаток 2).

27. Концесієдавець у встановленому порядку готує пропозиції щодо внесення автомобільної дороги до переліку автомобільних доріг України загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. № 455.

Види діяльності та ліцензування

28. За умовами цього договору концесіонер провадить такі види діяльності (виконує роботи, надає послуги): ______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________.

29. Концесіонер зобов'язується за свій рахунок отримати ліцензії на провадження підприємницької діяльності, які згідно із законодавством України підлягають ліцензуванню:
__________________________________________________________________
(види діяльності)
__________________________________________________________________.

30. Ліцензії концесіонер зобов'язаний отримати до початку провадження відповідних видів діяльності. Копії ліцензій подаються концесієдавцю.

Умови та обсяги поліпшення об'єкта концесії та порядок компенсації відповідних витрат

31. З метою використання автомобільної дороги для надання послуг, пов'язаних із задоволенням громадських потреб у сфері будівництва та експлуатації автомобільних, інших дорожніх споруд, концесіонер здійснює поліпшення (створює) чи придбаває майно за умови __________________________ та в обсягах:

__________________________________________________________________.

Фінансування витрат, пов'язаних з поліпшенням (створенням), придбанням майна, здійснюється за рахунок ____________________________________________
(концесіонера та (або) концесієдавця)
в розмірі ________________ гривень.

32. Концесієдавець зобов'язаний відшкодувати концесіонеру витрати, зазначені у пункті 31 цього договору, або вартість створеного (придбаного) майна (у разі коли цим договором передбачено, що майно, яке створив, придбав концесіонер згідно з умовами цього договору, переходить у власність держави) у частині, що не була компенсована концесіонером у результаті концесійної діяльності, за умови
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

та в розмірі __________________ гривень.

Фінансування витрат, пов'язаних із поліпшенням (створенням) придбанням майна, здійснюється за рахунок ____________________________________________
(концесіонера та (або) концесієдавця)
в розмірі ________________ гривень.

Порядок використання амортизаційних відрахувань

33. Протягом усього терміну дії цього договору концесіонер у порядку, передбаченому законодавством України, нараховує суми амортизаційних відрахувань.

34. Амортизаційні відрахування, що нараховані на основні фонди, отримані в концесію або створені у зв'язку з виконанням умов цього договору, залишаються у розпорядженні концесіонера і використовуються виключно на відновлення основних фондів, отриманих у концесію або створених у зв'язку з виконанням умов цього договору.

Відшкодування інвестицій

35. Концесіонер відшкодовує вкладені інвестиції шляхом запровадження плати за проїзд автомобільною дорогою і отримання прибутку від використання відповідних споруд об'єкта концесії та об'єктів придорожньої інфраструктури.

36. Кошти, сплачувані користувачами автомобільної дороги, надходять на рахунок концесіонера, використовуються ним відповідно до законодавства України і розподіляються у таких розмірах:

Надходження та використання коштів

Усього, тис. гривень

У тому числі за плановими періодами

початок і кінець першого періоду

початок і кінець другого періоду

***

початок і кінець останнього періоду

Надходження від користувачів об'єкта концесії
Фінансування експлуатаційних витрат
Прибуток
Реінвестування
Формування планового прибутку концесіонера

Плата за проїзд автомобільною дорогою

37. Плата за проїзд у період строкового платного володіння автомобільною дорогою визначається концесіонером у розмірі, що не перевищує максимального розміру плати за проїзд, установленого Кабінетом Міністрів України.

38. Розмір плати за проїзд протягом першого року експлуатації становить _________________ гривень.

У разі виникнення потреби у збільшенні максимального розміру плати за проїзд автомобільною дорогою, побудованою на умовах концесії, концесіонер подає концесієдавцю вмотивовані пропозиції, які повинні містити:

аналіз причин збитковості;

бухгалтерський звіт (в обсязі форм річного);

розшифрування дебіторської та кредиторської заборгованості;

перелік організаційних, технічних та інвестиційних заходів щодо поліпшення стану об'єкта концесії з визначенням термінів їх здійснення, розрахунок коштів, необхідних для здійснення цих заходів, та дані про можливі джерела фінансування;

розрахунок техніко-економічних показників, яких планується досягти;

інші матеріали, необхідні для обґрунтування нового максимального розміру плати за проїзд автомобільною дорогою, побудованою на умовах концесії.

Використання вітчизняних будівельних матеріалів, виробів і конструкцій

39. Для виконання цього договору концесіонер використовує

__________________________________________________________________
(будівельні матеріали, вироби, конструкції)

__________________________________________________________________

вітчизняного виробництва за умови ___________________________________

__________________________________________________________________.

Умови використання праці працівників, які є громадянами України

40. Під час провадження концесійної діяльності концесіонер використовує працю працівників, які є громадянами України, не менше ніж _______________ відсотків загальної чисельності, в тому числі __________ відсотків чисельності громадян, вивільнених у зв'язку з ліквідацією державного (комунального) підприємства ___________________________________________________________
(назва)
______________________________________, майно якого надано у концесію.

Страхування об'єкта концесії

41. Концесіонер зобов'язаний протягом трьох місяців після прийняття в експлуатацію автомобільної дороги, побудованої на умовах концесії, забезпечити її страхування від руйнування (пошкодження) у разі настання страхового випадку, пов'язаного з
_________________________________________________________________
(причини настання страхового випадку)

_________________________________________________________________.

42. Ризик випадкового зруйнування або пошкодження автомобільної дороги несе концесіонер.

43. Майно, отримане концесіонером або створене чи придбане згідно з умовами цього договору, страхується концесіонером на користь _______________________________.
(концесієдавця, концесіонера)

44. У разі настання страхового випадку страхові суми (страхове відшкодування), що виплачуються страховиком, повністю спрямовуються на відновлення робочого стану автомобільної дороги.

45. Роботи з відновлення робочого стану автомобільної дороги повинні розпочатися у ____ денний термін після настання страхового випадку.

46. Концесієдавець повинен бути ознайомлений з усіма страховими полісами концесіонера.

Відповідальність сторін за виконання зобов'язань

47. У разі порушення будь-яких умов цього договору винна сторона сплачує на користь другої сторони штраф у сумі __________ гривень.

48. Сплата штрафу не звільняє сторону від виконання нею зобов'язань за цим договором.

49. Збитки однієї сторони, що утворилися внаслідок порушення другою стороною своїх зобов'язань за цим договором, відшкодовуються винною стороною у повному обсязі.

50. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань, визначених цим договором, сторони несуть відповідальність згідно із законодавством України.

51. У разі коли концесіонер допустив погіршення стану автомобільної дороги або її зруйнування, він повинен відшкодувати концесієдавцю збитки, якщо не доведе, що це погіршення або зруйнування дороги сталося не з його вини.

Термін дії договору

52. Цей договір укладено на _____ років (з ___ _____________ ____ р. по ___ _____________ ____ р.).

Порядок припинення дії, зміни умов і розірвання договору

53. Дія цього договору припиняється у разі:

закінчення терміну, на який його було укладено;

руйнування автомобільної дороги або заподіяння шкоди, яка виключає можливість її подальшої експлуатації;

ліквідації концесіонера за рішенням суду, в тому числі у зв'язку з визнанням його банкрутом.

54. Цей договір може бути розірвано за письмовим погодженням сторін з визначенням порядку компенсації витрат та інших умов.

Реорганізація концесіонера не є підставою для зміни умов або розірвання цього договору.

55. На вимогу однієї із сторін цей договір може бути розірвано за рішенням суду у разі невиконання сторонами своїх зобов'язань та з інших підстав, передбачених законодавством України.

56. У разі виникнення обставин, які потребують зміни умов цього договору, одна сторона повинна попередити письмово про це другу сторону за ________ днів. Про зміну умов цього договору складається додаткова угода, яка підписується концесієдавцем та концесіонером і є невід'ємною частиною цього договору.

Розгляд спорів, що виникають у зв'язку з виконанням договору

57. Спори, що виникають у зв'язку з виконаням цього договору, розглядаються відповідно до законодавства України судом.

Спори, що виникають у зв'язку з виконаням цього договору за участю нерезидентів, розглядаються у порядку, передбаченому законодавством України.

Прикінцеві положення

58. Цей договір набирає чинності з дня його підписання концесієдавцем та концесіонером.

59. Термін дії цього договору може бути продовжено у разі виконання концесіонером його умов та за погодженням сторін.

60. Цей договір укладено у двох примірниках (по одному для кожної сторони), що мають однакову юридичну силу, українською та ________________________ мовами.

61. Усі додатки до цього договору є його невід'ємною частиною.

Юридичні адреси та розрахункові рахунки сторін:

Концесієдавець:

Концесіонер:

_______________________________
(юридична адреса)
_______________________________
(номер рахунка)

______________________________
(юридична адреса)
______________________________
(номер рахунка)

_______________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника)
_______________________________
_______________________________
(підпис)

______________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника)
______________________________
______________________________
(підпис)

___ _______________ ____ р.

___ _______________ ____ р.

М. П.

М. П.

____________
Примітка. Концесійний договір за погодженням сторін може містити й інші умови та положення, передбачені законодавством, а також інші способи забезпечення зобов'язань сторін (застава, гарантія тощо).

Додаток 1
до Типового концесійного договору

 

 

УГОДА
про комплексну забудову території об'єкта концесії та об'єктів придорожньої інфраструктури

З метою комплексної забудови території об'єкта концесії
_________________________________________________________________,
(повне найменування автомобільної дороги)

та забезпечення користувачів автомобільної дороги послугами об'єктів придорожньої інфраструктури ___ _________ _____ р. концесієдавець, концесіонер та орган(и) місцевого самоврядування _____________________,
(найменування органу)

на території якого(их) розташована автомобільна дорога, уклали цю угоду і, беручи до уваги, що концесіонер виконує зазначені в угоді функції

__________________________________________________________________
(забудовника, інвестора, координатора тощо)

домовилися щодо нижченаведеного.

У межах території об'єкта концесії повинно бути забезпечено функціонування таких допоміжних споруд:

Найменування об'єкта

Місцезнаходження

Примітка*

1. Ті, що діють, та такі, що реконструюються

____________
* У разі потреби концесієдавець разом з концесіонером зазначають відомості про стан забудови, наявність документів, що підтверджують право на забудову, розмір фінансових витрат сторін на будівництво або реконструкцію об'єктів.

За межами території об'єкта концесії може бути забезпечено функціонування таких додаткових об'єктів придорожньої інфраструктури:

Найменування об'єкта

Місцезнаходження

Примітка

1. Ті, що діють, та такі, що реконструюються
2. Нові об'єкти

Варіант перший . Для будівництва додаткових об'єктів придорожньої інфраструктури концесіонер протягом ____________________________________
(термін)
забезпечить комплексну підготовку будівельних майданчиків (включаючи облаштування під'їздів та з'їздів), а також надання можливостей для підключення об'єктів до зовнішніх інженерних мереж та проведення конкурсу з метою передачі цих майданчиків під забудову спеціалізованим підприємствам згідно з _______________________________________________________________________
(порядок та умови)

__________________________________________________________________

Варіант другий . Для будівництва та експлуатації додаткових об'єктів придорожньої інфраструктури концесіонер протягом __________________________
(термін)
забезпечить комплексну підготовку будівельних майданчиків (включаючи облаштування під'їздів та з'їздів), а також створить умови для підключення об'єктів до зовнішніх інженерних мереж та передасть підготовлені майданчики для подальшої забудови

__________________________________________________________________
(найменування підприємства)

згідно з ___________________________________________________________.
(порядок та вимоги)

Варіант третій . Концесіонер утворить до ___ _____________ ____ р. спеціалізоване підприємство та забезпечить будівництво і експлуатацію додаткових об'єктів придорожньої інфраструктури згідно з таким планом-графіком: ________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________.

Концесіонер укладе угоду з власниками додаткових об'єктів придорожньої інфраструктури, що експлуатуються, про умови експлуатації таких об'єктів з урахуванням
__________________________________________________________________
(умови угоди)

__________________________________________________________________.

Концесієдавець

Концесіонер

Представник органу місцевого самоврядування

______________________
(підпис)

______________________
(підпис)

______________________
(підпис)

______________________
(посада, ініціали

______________________
(посада, ініціали

______________________
(посада, ініціали

______________________
та прізвище)

______________________
та прізвище)

______________________
та прізвище)

Додаток 2
до Типового концесійного договору

 

 

АКТ  
приймання-передач
і

__________________________________________________
(повне найменування автомобільної дороги)

___________________ р.

м. ___________________________

Ми, що нижче підписалися, члени комісії у складі представників
концесієдавця _____________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

__________________________________________________________________

та концесіонера ____________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

__________________________________________________________________

уклали цей акт про те, що згідно з концесійним договором від ___ _______________ ____ р. концесієдавець (концесіонер) передав, а концесіонер (концесієдавець) прийняв споруди, устаткування та інше майно

__________________________________________________________________
(повне найменування автомобільної дороги)

До складу автомобільної дороги входять ________________________________
(перелік облікових одиниць

__________________________________________________________________
згідно з балансом)

Загальні відомості __________________________________________________

__________________________________________________________________

Інженерне обладнання ______________________________________________

__________________________________________________________________

Вартість основних фондів ____________________________________________

Результати огляду та випробування ___________________________________

__________________________________________________________________

Разом з об'єктом передається технічна документація _____________________

__________________________________________________________________

До акта додаються:

1) ________________________________________________________________

2) ________________________________________________________________

3) ________________________________________________________________

Концесіонер (концесієдавець) не має претензій до концесієдавця (концесіонера).

Від концесієдавця:

______________________
(ініціали та прізвище)

______________________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

______________________
(підпис)

Від концесіонера:

______________________
(ініціали та прізвище)

______________________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

______________________
(підпис)

Пошук по сайту:

Супер книги придбати швидко

Інтерв'ю з поетом
Євгенієм Юхницею

uhnitca_interview.mp3
Голосування за кращу, на Вашу думку, експертну роботу