«Все про бухгалтерський облік»

Всеукраїнська професійна газета

Зробити стартовою в Internt Explorer

Типовий договір (контракт) на реалізацію інвестиційного проекту на території пріоритетного розвитку, в спеціальній (вільній) економічній зоні (затверджений постановою КМУ від 05.07.99 р. № 1199

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 липня 1999 р. № 1199
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 15 травня 2003 р. № 704)

 

 

 

 

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР (КОНТРАКТ)
на реалізацію інвестиційного проекту на території пріоритетного розвитку, в спеціальній (вільній) економічній зоні

м. _______

"___" ____________ ____ р.

_______________________________________________________________
     (найменування особи, що реалізує інвестиційний проект на території
пріоритетного розвитку, у спеціальній (вільній) економічній зоні)
_______________________________________________________________

(далі - Інвестор) в особі __________________________________________,
                                                (посада, ініціали та прізвище)

який/яка діє на підставі __________________________________________,
                                                (положення, статут, доручення)

з однієї сторони, та ______________________________________________
                          (назва органу, уповноваженого на укладення договору)
_______________________________________________________________

(далі - Орган управління) в особі __________________________________,
                                                         (посада, ініціали та прізвище)

який/яка діє на підставі __________________________________________,
                                                 (положення, статут, доручення)

з іншої сторони, відповідно до ____________________________________
                                                      (назва акта законодавства)
______________________________________________________________

на підставі свідоцтва (рішення) про схвалення (затвердження) інвестиційного проекту від ___ ____________ ____ р. № _____ уклали цей договір (контракт) про нижченаведене.

Предмет договору (контракту)

1. Інвестор зобов'язується на власний ризик і за власні кошти відповідно до умов цього договору (контракту) забезпечити реалізацію схваленого (затвердженого) інвестиційного проекту
______________________________________________________________
    (назва проекту, вид економічної діяльності згідно з КВЕД ДК 009-96)

на (в) _________________________________________________________
               (найменування території пріоритетного розвитку,
______________________________________________________________,
                спеціальної (вільної) економічної зони)

а Орган управління - створення умов для його реалізації.

2. Під час реалізації інвестиційного проекту Інвестору відповідно до законодавства надаються такі пільги:
_______________________________________________________________
                (перелік податкових, митнихта інших пільг,
_______________________________________________________________
                що надаються під час реалізації інвестиційного проекту)

Обов'язки Інвестора

3. Інвестор зобов'язаний:

1) не пізніше ніж у тримісячний строк від дня укладення цього договору (контракту) розпочати реалізацію інвестиційного проекту;

2) забезпечити реалізацію інвестиційного проекту за такими параметрами:

а) інвестиційна діяльність і створення робочих місць:

Етап інвесту-
вання

Дата початку і закінчення етапу інвестування

Обсяг інвестицій

Вид інвестицій (устатку-
вання, сировина, кошти тощо)

Кількість створених робочих місць (одиниць)

Кількість збережених робочих місць (одиниць)

  
       

б) виробнича діяльність:

Назва показників

Одиниця виміру

Календарний рік реалізації інвестиційного проекту

      
Обсяг виробництва продукції (товарів, робіт, послуг)

тис. гривень

      

в) зовнішньоекономічна діяльність:

Перелік продукції (товарів, робіт, послуг), що імпортується в Україну

Код згідно з УКТЗЕД

Обсяг

Вартість

у гривнях

у доларах США

Устаткування, обладнання та комплектуючі вироби до них     
Сировина     

г) розрахунки з бюджетом:

(тис. гривень)

Назва показників

Календарний рік реалізації інвестиційного проекту

Усього з початку реалізації інвестиційного проекту

      
Пільги з оподаткування, всього, в тому числі:        
податок на прибуток підприємств        
податок на додану вартість        
ввізне мито        
інші        
Надходження до бюджету, всього, в тому числі:        

3) отримати перший прибуток у __________________________________;
(місяць і рік)

4) починаючи з ___________ забезпечити перевищення надходжень до
(місяць і рік)
бюджету податків, зборів (інших обов'язкових платежів) порівняно з наданими пільгами;

5) забезпечити рівень середньої заробітної плати на підприємстві не нижче середньої заробітної плати у відповідній галузі по Україні за рік, що передує укладенню договору (контракту);

6) використовувати сировину, матеріали, предмети, устаткування та обладнання, що ввозяться в Україну для реалізації інвестиційного проекту, за цільовим призначенням;

7) своєчасно вносити плату за комунальні послуги, користування земельними ділянками, інженерними мережами, системами енергопостачання, мережами телекомунікацій, очисними спорудами та іншими соціально-побутовими об'єктами;

8) забезпечити для реалізації інвестиційного проекту прийняття (наймання) працівників переважно з числа громадян України та їх навчання;

9) дотримуватися вимог законодавства щодо охорони та оплати праці;

10) забезпечити раціональне і комплексне використання земельної ділянки, охорону надр, навколишнього природного середовища;

11) профінансувати всі роботи, пов'язані з ліквідацією об'єкта інвестування (усунення екологічних наслідків, будівельно-монтажні роботи тощо);

12) реінвестувати у розвиток виробництва або соціальної інфраструктури території пріоритетного розвитку, спеціальної (вільної) економічної зони частину звільненого від оподаткування доходу (прибутку) нерезидентів та дивідендів (у випадках, передбачених законодавством);

13) підпункт 13 пункту 3 виключено

(згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 30.05.2005 р. № 404)

14) щокварталу та після закінчення кожного етапу інвестування надавати Органу управління інформацію про хід реалізації інвестиційного проекту за формою, затвердженою Мінекономіки.

Обов'язки Органу управління

4. Орган управління зобов'язаний:

1) у межах своєї компетенції забезпечити необхідні умови для реалізації Інвестором інвестиційного проекту, зокрема щодо:

надання в установленому порядку у __________ строк від дня укладення цього договору (контракту) у користування земельної ділянки, необхідної для реалізації інвестиційного проекту;

видачі у __________ строк від дня укладення цього договору (контракту) необхідних документів на підключення до інженерних мереж, систем енергопостачання, мереж телекомунікацій тощо;

2) створити інші умови для забезпечення реалізації інвестиційного проекту:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________;

3) надавати довідково-консультативні послуги
_______________________________________________________________
                       (вид консультації, зміст довідки)
_______________________________________________________________;

4) у разі потреби вносити відповідним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо вирішення питань, що виникають під час реалізації інвестиційного проекту.

Відповідальність Сторін

5. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за цим договором (контрактом) Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим договором (контрактом).

6. Види порушень та санкції за них, установлені цим договором (контрактом):
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________.

7. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань, якщо доведуть, що це сталося не з їх вини, а внаслідок дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин, які виникли після набрання чинності цим договором (контрактом) та перешкоджали виконанню його умов, що неможливо було проконтролювати або усунути Сторонами.

Порядок розв'язання спорів

8. Спори, які можуть виникнути в процесі виконання цього договору (контракту), розв'язуються шляхом переговорів між Сторонами.

9. Спори, щодо яких Сторонами не було досягнуто згоди, розв'язуються в судовому порядку.

10. Усі можливі претензії за цим договором (контрактом) повинні бути розглянуті Сторонами протягом ______ днів після надходження претензії.

Строк дії договору (контракту)

11. Цей договір (контракт) набирає чинності з моменту його підписання і
діє до _________________________________________________________.
                       (кінець строку реалізації інвестиційного проекту)

12. Після підписання цього договору (контракту) всі попередні переговори стосовно нього (листування, попередні угоди) втрачають чинність.

13. Договір (контракт) може бути розірвано достроково за згодою обох Сторін.

14. У випадках, передбачених законодавством (у тому числі у разі невиконання або неналежного виконання Інвестором своїх зобов'язань), договір (контракт) може бути розірвано достроково в односторонньому порядку Органом управління.

У разі дострокового розірвання в установленому законодавством порядку цього договору (контракту) Орган управління подає органу, який схвалив (затвердив) інвестиційний проект, пропозиції щодо скасування рішення про його схвалення (затвердження).

15. Сторона - ініціатор дострокового розірвання договору (контракту) повинна повідомити про це іншу Сторону за два місяці до моменту розірвання.

Зміна умов договору (контракту)

16. Зміни до цього договору (контракту) вносяться за згодою Сторін у письмовій формі.

17. Зміна параметрів, передбачених підпунктом 2 пункту 3 цього договору (контракту), здійснюється виключно після внесення у встановленому порядку відповідних змін до інвестиційного проекту.

18. Сторони не мають права передавати свої права за цим договором (контрактом) третій Стороні без письмової згоди другої Сторони.

Інші умови договору (контракту)

19. Цей договір (контракт) укладено у двох примірниках (оригіналах), які мають однакову юридичну силу і надаються кожній із Сторін.

20. До цього договору (контракту) додається схвалений (затверджений) у встановленому порядку інвестиційний проект, який є його невід'ємною частиною.

21. Відносини між Сторонами, не врегульовані цим договором (контрактом), регулюються законодавством.

22. Орган управління має право у разі потреби проводити перевірки виконання Інвестором зобов'язань за цим договором (контрактом).

23. Розрахунок параметрів, передбачених підпунктом 2 пункту З цього договору (контракту), у гривнях та доларах США здійснюється за офіційним (обмінним) курсом, установленим Національним банком на день укладення цього договору (контракту).

24. Для виконання цього договору (контракту) Сторони зобов'язуються обмінюватися інформацією, що стосується взаємних інтересів, проводити наради, зустрічі та консультації, здійснювати спільні заходи щодо реалізації інвестиційного проекту.

25. Інші умови договору (контракту)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________.

Юридичні адреси та реквізити Сторін

Інвестор

Орган управління

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

__________ _____________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

__________ _____________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

М. П.

М. П.

Пошук по сайту:

Супер книги придбати швидко

Інтерв'ю з поетом
Євгенієм Юхницею

uhnitca_interview.mp3
Голосування за кращу, на Вашу думку, експертну роботу