«Все про бухгалтерський облік»

Всеукраїнська професійна газета

Зробити стартовою в Internt Explorer

Типовий договір про грошові розрахунки за операціями щодо цінних паперів (затверджений рішенням ДКЦПФР від 10.09.99 р. № 178, постановою Правління НБУ від 06.10.99 р. № 497)

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 10 вересня 1999 р. № 178
постановою Правління Національного банку України
від 6 жовтня 1999 р. № 497

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 січня 2000 р. за № 28/4249

  

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про грошові розрахунки за операціями щодо цінних паперів

_____________________

м. ____________

_____________________________________________________________________ (далі - Банк)
                              (повне найменування юридичної особи)

в особі _________________________________________________________________________,
                                            (прізвище, ім'я та по батькові)

який діє на підставі статуту Банку ___________________________________

та ліцензії спеціалізованого розрахункового (клірингового) банку № _____, виданої Національним банком України "__" __________ 199_ р.,

та взятий на облік Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку

"__" _________ 199_ р.

№ _____________________________________________,
      (реєстраційний номер Банку, присвоєний Комісією)

з одного боку, і ________________________________________________ (далі - Депозитарій)
                                (повне найменування юридичної особи)

в особі _________________________________________________________________________,
                                                (прізвище, ім'я та по батькові)

що діє на підставі Статуту ________________________________________

та дозволу на здійснення професійної розрахунково-клірингової діяльності за операціями щодо цінних паперів № ______, виданого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку "___" _______________ 199_ р., з іншого боку (далі - Сторони),

уклали цей договір про таке :

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Банк зобов'язується проводити грошові розрахунки за операціями щодо цінних паперів відповідно до умов цього договору, а Депозитарій зобов'язується здійснювати оплату наданих послуг.

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Банк зобов'язаний:

2.1.1. Відкрити Депозитарію поточний рахунок для обслуговування грошових розрахунків за операціями щодо цінних паперів у порядку, визначеному чинним законодавством.

2.1.2. При надходженні грошових коштів на поточний рахунок Депозитарію протягом дня засобами електронного зв'язку надіслати Депозитарію інформаційні повідомлення про надходження грошових коштів.

2.1.3. Подавати до Депозитарію інформацію, що передбачена цим договором або чинним законодавством як обов'язкова для подання, а саме:*...

____________
* Визначається Сторонами відповідно до чинного законодавства.

2.1.4. При отриманні письмових розпоряджень Депозитарію протягом ___ дня(ів) здійснювати грошові розрахунки за операціями щодо цінних паперів, обслуговування яких здійснює Депозитарій, у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

2.1.5. Протягом тижня інформувати Депозитарій про будь-які зміни своїх реквізитів.

2.1.6. Надавати Депозитарію повідомлення про стан грошових розрахунків за операціями щодо цінних паперів на його письмовий запит.

2.1.7. Негайно повідомити кліринговий депозитарій про зупинення дії ліцензії або відкликання ліцензії розрахункового банку.

2.2. Депозитарій зобов'язаний:

2.2.1. На підставі відомості сквитованих та затверджених розпоряджень на переказ цінних паперів та грошових коштів, сформованих відповідно до чинного законодавства Депозитарієм або фондовою біржею, надавати Банку повідомлення про потребу здійснення платежів за операціями щодо цінних паперів.

2.2.2. Оплачувати послуги Банку згідно з розцінками, умовами та термінами, передбаченими цим договором та тарифами на послуги Банку, що наведені в додатку, який є невід'ємною частиною цього договору.

2.2.3. Протягом тижня:

після укладення договору призначити уповноважених осіб, які мають право підпису розпоряджень Депозитарію, надавши картки зразків підписів цих осіб;

інформувати Банк про будь-які зміни своїх реквізитів;

подавати до Банку інформацію, що передбачена цим договором або чинним законодавством як обов'язкова для подання.

2.3. Взаємні обов'язки Сторін:

2.3.1. Сторони зобов'язуються дотримуватися встановлених ними вимог щодо документального оформлення, стандартизації передачі та захисту інформації від несанкціонованого доступу в електронних системах обміну даними.

2.3.2. Сторони зобов'язуються узгоджувати між собою план дій щодо усунення наслідків екстремальних та непередбачених ситуацій (включаючи форс-мажорні обставини), якщо такі виникнуть.

2.3.3. Не передавати повноваження за цим договором іншій Стороні без взаємного погодження, крім випадків:

набуття чинності рішенням Комісії про накладення санкцій у вигляді зупинення чи анулювання дозволу на здійснення професійної розрахунково-клірингової діяльності за операціями щодо цінних паперів Депозитарію або зупинення дії ліцензії чи відкликання ліцензії Банку як спеціалізованого розрахункового (клірингового) банку;

ліквідації Банку чи Депозитарію;

інших випадків, прямо передбачених законодавством.

3. ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОСЛУГ. РОЗРАХУНКИ

3.1. Оплата послуг Банку включає:

абонентську плату, яка не залежить від обсягу наданих послуг;

вартість послуг у залежності від виду операцій відповідно до тарифів на послуги Банку за домовленістю сторін.

3.2. Абонентська плата вноситься Депозитарієм щокварталу (або щомісяця) до ____ числа першого місяця наступного кварталу (або наступного місяця).

3.3. Оплата вартості послуг Банку, що не входять в абонентську плату, здійснюється Депозитарієм щомісяця (або щокварталу) до ____ числа наступного місяця (або першого місяця наступного кварталу) згідно з рахунком-фактурою Банку. Депозитарій має здійснити оплату протягом _____ банківських днів після отримання рахунку-фактури.

3.4. При розірванні цього договору Депозитарій зобов'язаний сплатити Банку повну вартість отриманих, але не сплачених послуг протягом _____ банківських днів.

4. ВНЕСЕННЯ ДОПОВНЕНЬ ДО УМОВ ДОГОВОРУ

4. Наведені в договорі умови не є вичерпними, і сторони мають право доповнювати цей договір іншими умовами згідно з його предметом та відповідно до вимог чинного законодавства.

5. ВИКОНАННЯ УМОВ ДОГОВОРУ

5.1. Одностороння відмова Сторін від виконання договору або зміна його умов, крім випадків, прямо передбачених у законодавстві, не допускається.

Зміни умов договору або внесення доповнень до нього можливі лише за письмовою згодою сторін. Пропозиції щодо зміни чи доповнення до цього договору вносяться у письмовій формі. Відповідь щодо таких пропозицій має бути доведена до іншої Сторони протягом 20 робочих днів після одержання пропозиції.

5.2. Покладення виконання зобов'язань Сторін за цим договором на третіх осіб, крім випадків, зазначених у п. 2.3.3 цього договору, не допускається.

5.3. Сторона, яка наперед знає, що вона не зможе виконати свої зобов'язання, повинна своєчасно повідомити про це іншу Сторону.

5.4. У разі невиконання Стороною обумовленого договором зобов'язання або за наявності документально підтверджених обставин, що свідчать про подальше невиконання зобов'язань (у тому числі навмисне), Сторона, на яку покладено зустрічне виконання, має право:

- зупинити виконання свого зобов'язання або

- відмовитися від виконання зустрічного зобов'язання в частині, що відповідає ненаданому виконанню, або

- відмовитися від виконання цього зобов'язання і вимагати відшкодування збитків.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. У разі невиконання чи неналежного виконання однією із Сторін своїх зобов'язань, передбачених цим договором або чинним законодавством, винна Сторона несе майнову відповідальність за заподіяні збитки. Відшкодуванню підлягають тільки реальні збитки.

6.2. Сторона, яка порушила зобов'язання відповідно до цього договору, повинна усунути ці порушення в найкоротший термін.

6.3. Відсутність вини доводить Сторона, яка порушила договір. Сторона визнається невинною, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання договору.

6.4. Сторона, яка порушила договір під час виконання своїх зобов'язань, несе відповідальність, якщо не доведе, що належне виконання зобов'язання виявилося неможливим унаслідок впливу непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов подій: стихійного лиха, аварії, пожежі, масових порушень правопорядку, страйків, військових дій чи інших обставин, що виникли після підписання договору, та не залежать від волевиявлення Сторін. Не є непереборною силою недотримання своїх обов'язків іншими контрагентами однієї із Сторін чи відсутність у Сторони потрібних коштів.

6.5. Сторони не несуть відповідальності за наслідки набуття чинності нормативними актами, що прямо чи опосередковано забороняють зазначені в договорі види діяльності або перешкоджають здійсненню Сторонами своїх зобов'язань за договором.

6.6. У разі виникнення обставин непереборної сили термін виконання Сторонами зобов'язань за цим договором переноситься на строк дії обставин непероборної сили та її наслідків. Строк скорочується або не продовжується, якщо одна Сторона доведе, що інша Сторона вийшла з-під впливу обставин непереборної сили чи її наслідків раніше часу припинення дії непереборної сили чи її наслідків.

6.7. У разі невиконання взаємних обов'язків Сторін, які зазначені в п. 2.3.2 цього договору, відповідальна за невиконання своїх обов'язків Сторона несе майнову відповідальність перед іншою Стороною.

6.8. Банк також несе відповідальність:

за невиконання розпоряджень Депозитарію про грошові розрахунки за операціями щодо цінних паперів;

за помилки при здійсненні розрахунків за розпорядженнями Депозитарію про грошові розрахунки за операціями щодо цінних паперів - штраф у розмірі _____ відсотків від помилково не зарахованих грошових коштів.

6.9. Банк не несе відповідальності перед Депозитарієм, якщо збитки є наслідком дій, вчинених відповідно до письмових розпоряджень Депозитарію.

6.10. За несвоєчасне виконання грошових зобов'язань Депозитарій зобов'язаний сплатити пеню в розмірі _____ від суми простроченого платежу за кожний день прострочення платежу. Загальна сума пені не може перевищувати суми, яка розраховується, виходячи з подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня.

6.11. Депозитарій не звільняється від відповідальності за неможливість виконання грошового зобов'язання.

Виплата штрафів або пені, що передбачені в цьому договорі, не позбавляє Сторін від виконання обов'язків за цим договором.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

7. Цей договір укладений на невизначений строк і набуває чинності з часу його підписання. Договір може бути розірвано за письмовою згодою Сторін або в судовому порядку.

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Усі спори, що виникнуть у процесі виконання умов цього договору або у зв'язку з тлумаченням його положень, розв'язуються шляхом переговорів. Якщо Сторони протягом 20 днів не досягли домовленості, то спір передається на розгляд арбітражного (третейського) суду в порядку, установленому чинним законодавством.

8.2. Надання Банком інших послуг Депозитарію оформлюється додатковими договорами.

8.3. До договору додаються та є його невід'ємною частиною Тарифи на послуги Банку.

8.4. Договір укладений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

Місцезнаходження та банківські реквізити:

ДЕПОЗИТАРІЙ:

______________________

(підпис)

Печатка

БАНК:

______________________

(підпис)

Печатка

Пошук по сайту:

Супер книги придбати швидко

Інтерв'ю з поетом
Євгенієм Юхницею

uhnitca_interview.mp3
Голосування за кращу, на Вашу думку, експертну роботу