«Все про бухгалтерський облік»

Всеукраїнська професійна газета

Зробити стартовою в Internt Explorer

Типова форма договору про закупівлю зерна за бюджетні кошти (затверджений наказом Мінагрополітики від 09.01.04 р. № 3)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства аграрної політики України
від 9 січня 2004 р. № 3

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
22 січня 2004 р. за № 102/8701

  

ТИПОВА ФОРМА ДОГОВОРУ
ПРО ЗАКУПІВЛЮ ЗЕРНА ЗА БЮДЖЕТНІ КОШТИ

__________________

№ ______

"___" ____________ 200_ р.

_____________________________________________________________________________,
                              (назва підприємства - власника зерна)
далі - Продавець, в особі _______________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
який діє на підставі ___________________________________________________________, і
                                (Статуту, Положення, договору, доручення, номер і дата)
Державний агент (або уповноважений) із проведення інтервенційних операцій
________________________________________________________, далі - Покупець, в особі
              (назва підприємства - покупця зерна)
____________________________________________________________, який діє на підставі
              (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
_____________________________________________________, далі - Сторони, уклали цей
(Статуту, Положення, договору, доручення, номер і дата)
Договір про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Продавець передає у власність Покупцеві, а Покупець приймає і оплачує
____________________________________ урожаю 200_ року, далі - Товар,
                   (назва зерна)
на умовах цього Договору.

2. ЯКІСТЬ

2.1. Якість Товару повинна відповідати вимогам Державного стандарту ____________, підтверджуватися свідоцтвом про якість, виданим зерновим складом, чи сертифікатом якості Державної хлібної інспекції, далі - Держхлібінспекція, у тому числі:

 • вологість, у % (не більше) __________
  · засміченість, у % (не більше) _______
  · зернова домішка, у % (не більше) ___
  • ________________________________
  • ________________________________
  • ________________________________
  • ________________________________

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

2.2. При виникненні спору щодо якості Товару додаткове визначення проводиться інспектором Держхлібінспекції або незалежною акредитованою лабораторією за погодженням Сторін. Витрати, пов'язані з арбітражним визначенням якості, несе Сторона, яка зажадала цього визначення.

2.3. Продаж Товару із відхиленнями від показників, зазначених у пункті 2.1 Договору, може здійснюватись за додатковим погодженням Сторін.

2.4. Покупець має право відмовитися від поставленого Товару та повернути його за рахунок Продавця, якщо показники якості Товару не відповідають вимогам, зазначеним у п. 2.1 Договору.

3. КІЛЬКІСТЬ

3.1. Одиниця виміру - метричні тонни, далі - МТ.

3.2. Маса Товару _____________________________________________ МТ.
(цифрами та літерами)

4. ЦІНА

Ціна за 1 МТ Товару, що відповідає за якістю пункту 2.1 Договору, на умовах CPT (EXW)
________________________________________________________________
(назва зернового складу (елеватор, КХП, ХПП))
елеватор, без врахування ПДВ становить __________ грн., крім того ПДВ _______ грн., разом із ПДВ _________ гривень.

Загальна вартість Товару становить _____________ грн. без ПДВ, крім того
ПДВ _______ грн., разом із ПДВ _____________________________ гривень.
(цифрами та літерами)

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ТА УМОВИ ПЕРЕДАЧІ/ПРИЙМАННЯ

5.1. Передача Товару проводиться на умовах _________________________.
(EXW, CPT назва зернового складу)

5.2. Термін передачі - не пізніше __________________ 200_ року.

5.3. Оплату за Товар Покупець проводить на ____________ рахунок за фактично поставлену кількість Товару в заліковій вазі (але не більше фізичної) протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту отримання Товару на підставі таких документів:

• рахунка-фактури;

• простого чи подвійного складського свідоцтва;

• свідоцтва якості зерна / сертифіката якості;

• тристороннього акта приймання-передачі / складської квитанції;

• товарно-транспортної накладної.

5.4. На кожну продану партію Товару Продавець в обмін на довіреність Покупця, крім документів, указаних у пункті 5.3 Договору, надає:

- видаткову накладну;

- податкову накладну.

5.5. Датою оплати (повернення коштів) вважати дату списання банком грошових коштів із ______________________ рахунку Покупця/Продавця.

5.6. Право власності на Товар від Продавця до Покупця переходить після виконання Сторонами умов пункту 5.3 Договору.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання умов Договору або зволікання із переоформленням його Продавець сплачує пеню в розмірі ____________________ від вартості непереданого Товару за кожний день затримки.

6.2. За несвоєчасну оплату Товару Покупець сплачує пеню в розмірі __________________ від вартості неоплаченого Товару за кожний день затримки.

6.3. За невиконання або неналежне виконання умов, передбачених даним Договором, винна Сторона несе майнову відповідальність у розмірі фактично завданих збитків іншій Стороні.

6.4. При невідповідності ваги, вказаної у транспортних накладних, кінцева вага встановлюється експертами чи комісією у відповідності до діючих нормативно-правових актів.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання будь-яких положень цього Договору, якщо це спричинено діями сил, що є за межами контролю Сторони, яка не виконала своїх обов'язків, а саме: стихійне лихо, вкрай несприятливі погодні умови, пожежі, війни, воєнні дії, страйки, громадські безпорядки, втручання влади, ембарго, далі - форс-мажорні обставини.

Даний перелік не є вичерпним. Сторона, яка через форс-мажорні обставини не має змоги виконати свої обов'язки за Договором, повинна повідомити про це іншу Сторону в письмовій формі протягом 5 (п'яти) днів.

7.2. Форс-мажорні обставини автоматично продовжують термін виконання Договору.

7.3. У випадку, якщо форс-мажорні обставини мають місце більше 3 (трьох) місяців, будь-яка із Сторін може розірвати цей Договір.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

Усі суперечки або розбіжності, що можуть виникнути при виконанні Договору, Сторони вирішують шляхом переговорів. У разі, якщо домовленість не буде досягнуто, спірне питання передається на розгляд господарського суду у відповідності до чинного законодавства України.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Договір набирає чинності з дати підписання його Сторонами і діє до ________________ 200_ р., а в частині розрахунків - до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

9.2. Умови Договору можуть змінюватися за письмовим погодженням Сторін.

9.3. Договір не може бути розголошеним третій стороні без письмового погодження Сторін.

9.4. Сторони не мають права передавати свої права і обов'язки з виконання Договору третій стороні без письмової згоди іншої Сторони цього Договору.

9.5. Договір складено українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони.

10. АДРЕСА, БАНКІВСЬКІ ТА ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ

ПРОДАВЕЦЬ:

ПОКУПЕЦЬ:

  
  
код код
  
  
МФО МФО
індивідуальний податковий номер індивідуальний податковий номер

ЗА ПРОДАВЦЯ

ЗА ПОКУПЦЯ

______________
(підпис)

__________________
(прізвище, ініціали)

______________
(підпис)

__________________
(прізвище, ініціали)

М. П.

М. П.

    

Пошук по сайту:

Супер книги придбати швидко

Інтерв'ю з поетом
Євгенієм Юхницею

uhnitca_interview.mp3
Голосування за кращу, на Вашу думку, експертну роботу