«Все про бухгалтерський облік»

Всеукраїнська професійна газета

Зробити стартовою в Internt Explorer

Типовий договір про грошові розрахунки за операціями щодо цінних паперів (затверджений рішенням ДКЦПФР від 12.05.09 р. № 450)

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 12 травня 2009 р. № 450

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 липня 2009 р. за № 698/16714

 

Типовий договір
про грошові розрахунки за операціями щодо цінних паперів

м. ____________

"___" ____________ 20__ року № ___

__________________________________________________________________ (далі - Банк),
                    (найменування юридичної особи)

який діє на підставі банківської ліцензії1 № ____________, виданої Національним банком України "___" ____________ 20__ року,

____________
1 крім Національного банку України

в особі ________________________________________________________________________,
                     (прізвище, ім'я, по батькові)
який (яка) діє на підставі ____________________________________________, з одного боку,
                                                 (назва документа(ів))
та _______________________________________________________ (далі - Депозитарій), що
                   (найменування юридичної особи)
здійснює діяльність на підставі ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів серія ___ № ____, виданої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку "___" ____________ 20__ року, та розрахунково-клірингової діяльності серія ___ № ____, виданої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку "___" ____________ 20__ року, в особі
______________________________, який (яка) діє на підставі ________________________,
    (прізвище, ім'я, по батькові)                                                (назва документа(ів))
з іншого боку (далі - Сторони), уклали цей договір про таке:

I. Предмет договору

Предметом цього договору є надання послуг щодо здійснення грошових розрахунків (переказів коштів) за операціями щодо цінних паперів, які зберігаються та/або обліковуються в Депозитарії2.

____________
2 Предметом цього договору також може бути надання послуг щодо проведення грошових розрахунків (переказу коштів) за операціями емітентів щодо випущених ними цінних паперів, пов'язаних з виплатою доходу та/або погашенням цінних паперів, випуски яких обслуговуються Депозитарієм.

II. Права та зобов'язання Сторін

1. Права Банку

1.1. Вимагати від Депозитарію документи та інформацію, необхідні йому для виконання своїх обов'язків відповідно до умов цього договору та законодавства України.

1.2. Інші права Банку ___________________________________________________________.

2. Права Депозитарію

2.1. Отримувати від Банку інформацію відповідно до умов цього договору та законодавства України.

2.2. Інші права Депозитарію _____________________________________________________.

3. Зобов'язання Банку

3.1. Відкрити Депозитарію поточний рахунок для обслуговування грошових розрахунків (переказу коштів) за операціями щодо цінних паперів у порядку, визначеному законодавством.

3.2. При надходженні коштів на поточний рахунок Депозитарію протягом операційного дня засобами електронного документообігу надсилати Депозитарію інформаційні повідомлення про надходження коштів.

3.3. Надавати Депозитарію інформацію:
_____________________________________________________________________________.
(визначається Сторонами відповідно до законодавства України та предмета цього договору)

3.4. При отриманні платіжних доручень Депозитарію протягом ___ дня (днів) проводити грошові розрахунки (переказ коштів) за операціями щодо цінних паперів, обслуговування яких здійснює Депозитарій, у порядку, передбаченому законодавством.

3.5. Надавати Депозитарію повідомлення про стан грошових розрахунків (переказу коштів) за операціями щодо цінних паперів у строк _______________________________________ та на
(щодня, щотижня, щомісяця тощо)
його письмовий запит протягом _____ днів.

3.6. Протягом тижня інформувати Депозитарій про будь-які зміни своїх реквізитів.

3.7. Негайно повідомити Депозитарій про призначення тимчасової адміністрації або відкликання банківської ліцензії та/або письмових дозволів.

4. Зобов'язання Депозитарію

4.1. Згідно з розпорядженнями на поставку/одержання цінних паперів, унесеними до відомості сквитованих та затверджених розпоряджень:

надавати Банку розпорядження про необхідність здійснення платежів клієнтами Депозитарію, що одержують цінні папери за укладеними ними чи їх депонентами договорами щодо цінних паперів3;

____________
3 Зазначається, якщо Банк направляє клієнтам-одержувачам повідомлення про необхідність переказу на рахунок Депозитарію у Банку грошових коштів відповідно до укладених ними чи їх депонентами договорів щодо цінних паперів.

надавати Банку платіжні доручення про переказ коштів з рахунку Депозитарію на рахунки клієнтів Депозитарію, що поставляють цінні папери за укладеними ними чи їх депонентами договорами щодо цінних паперів.

4.2. Оплачувати послуги Банку відповідно до умов цього договору.

4.3. Надавати Банку інформацію:

____________________________________________________________________________.
(визначається Сторонами відповідно до законодавства України та предмета цього договору)

4.4. Протягом тижня інформувати Банк про будь-які зміни своїх реквізитів.

4.5 Негайно повідомити Банк про зупинення дії чи анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів або розрахунково-клірингової діяльності.

5. Взаємні зобов'язання Сторін

5.1. Сторони зобов'язуються виконувати свої обов'язки належним чином відповідно до вимог і строків, передбачених цим договором та законодавством України, у тому числі щодо електронного документообігу, та сприяти іншій Стороні в їх виконанні.

5.2. Сторони зобов'язуються зберігати інформацію, що надається кожній із Сторін в процесі виконання ними цього договору, відповідно до законодавства України про інформацію.

5.3. Сторони зобов'язуються узгоджувати між собою план дій щодо усунення наслідків форс-мажорних обставин, якщо такі виникнуть.

III. Вартість послуг і порядок розрахунків

1. Оплата послуг Банку здійснюється за тарифами Банку, які є невід'ємною частиною цього договору, шляхом ________________________ та в строки _________________________________.

2. Зміна тарифів на послуги Банку після укладення цього договору здійснюється лише за згодою Сторін.

3. При розірванні цього договору Депозитарій зобов'язаний сплатити Банку повну вартість отриманих, але не сплачених послуг протягом _____ банківських днів.

IV. Відповідальність Сторін

1. У разі невиконання чи неналежного виконання однією із Сторін своїх зобов'язань, передбачених цим договором, винна Сторона несе майнову відповідальність за заподіяні збитки.

2. Сторона, яка порушила зобов'язання відповідно до цього договору, повинна усунути ці порушення у найкоротший строк, який визначається за домовленістю Сторін.

3. Сторона звільняється від відповідальності за невиконання своїх зобов'язань у разі, якщо їх належне виконання виявилося неможливим унаслідок впливу непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов подій: стихійного лиха, аварії, пожежі, масових порушень правопорядку, страйків, військових дій чи інших обставин, що виникли після підписання договору та не залежать від волевиявлення Сторін.

У разі виникнення обставин непереборної сили строк виконання Сторонами зобов'язань за цим договором переноситься на строк дії обставин непереборної сили та її наслідків.

4. Банк несе відповідальність:

за невиконання розрахункових документів Депозитарію щодо грошових розрахунків (переказу коштів) за операціями щодо цінних паперів;

за здійснення помилкового переказу при виконанні розрахункового документа Депозитарію про грошові розрахунки (переказ коштів) за операціями щодо цінних паперів відповідно до статті 32 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні".

5. Банк не несе відповідальності перед Депозитарієм, якщо збитки є наслідком дій, вчинених відповідно до розрахункового документа Депозитарію.

6. Депозитарій не звільняється від відповідальності за неможливість виконання грошового зобов'язання, крім випадків, передбачених пунктом 3 цього розділу.

7. За несвоєчасне виконання грошових зобов'язань Депозитарій зобов'язаний сплатити пеню в розмірі _____ від суми простроченого платежу за кожний день прострочення платежу. Загальна сума пені не може перевищувати суми, яка розраховується виходячи з подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня.

8. Виплата неустойок, що передбачені у цьому договорі, не звільняє Сторони від виконання обов'язків за цим договором.

V. Строк дії договору

1. Цей договір укладений як безстроковий і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами.

2. Розірвання договору відбувається:

за згодою Сторін;

у випадку призначення тимчасової адміністрації Банку або відкликання у Банку банківської ліцензії та письмових дозволів;

у випадку зупинення дії або анулювання ліцензії Депозитарію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів або розрахунково-клірингової діяльності;

за рішенням суду.

VI. Інші умови

1. Одностороння відмова Сторін від виконання договору або зміна його умов, крім випадків, передбачених договором або законодавством, не допускається.

Зміни умов договору або внесення доповнень до нього здійснюються за взаємною згодою Сторін шляхом ________________________________.

2. Покладення виконання зобов'язань Сторін за цим договором на третіх осіб не допускається.

3. Спірні питання, які виникли у процесі виконання умов цього договору або у зв'язку з тлумаченням його положень, розв'язуються шляхом переговорів. Якщо Сторони протягом ____ робочих днів не досягли домовленості, спірні питання вирішуються в судовому порядку.

4. Цей договір укладено у двох примірниках, по одному для кожної Сторони. Усі оформлені та підписані примірники цього договору мають однакову юридичну силу.

VII. Реквізити Сторін

Депозитарій:

Найменування ____________________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ __________________

Місцезнаходження ________________

Телефон _________________________

М.П.

_________________________________
(підпис, ініціали, прізвище)

Банк:

Найменування ___________________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ __________________

Місцезнаходження ________________

Телефон _________________________

М.П.

_________________________________
(підпис, ініціали, прізвище)

Пошук по сайту:

Супер книги придбати швидко

Інтерв'ю з поетом
Євгенієм Юхницею

uhnitca_interview.mp3
Голосування за кращу, на Вашу думку, експертну роботу