«Все про бухгалтерський облік»

Всеукраїнська професійна газета

Зробити стартовою в Internt Explorer
Головна » Новини » Наказ Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном "Про затвердження Порядку організації, планування і проведення внутрішніх аудитів в системі Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном" від 04.03.2013 р. № 41

10.05.2013 08:30

Кількість переглядів 2123

Наказ Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном "Про затвердження Порядку організації, планування і проведення внутрішніх аудитів в системі Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном" від 04.03.2013 р. № 41

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ ТА МАЙНОМ

НАКАЗ

від 4 березня 2013 року N 41

Про затвердження Порядку організації, планування і проведення внутрішніх аудитів в системі Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном

З метою забезпечення виконання вимог ч. 3 ст. 26 Бюджетного кодексу України, Порядку утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 року N 1001, Стандартів внутрішнього аудиту, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 року N 1247, та Кодексу етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2011 N 1217, наказую:

1. Затвердити Порядок організації, планування і проведення внутрішніх аудитів в системі Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном (далі - Порядок), що додається.

2. Довести Порядок до відома керівників підприємств, що належать до сфери управління Агентства держмайна України.

3. Управлінню внутрішнього аудиту Агентства держмайна України та керівникам підприємств, що належать до сфери управління Агентства держмайна України, враховувати в роботі вимоги Порядку.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Перший заступник Голови
Агентства держмайна України

О. Ф. Каленков


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном
04.03.2013 N 41

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК
організації, планування і проведення внутрішніх аудитів в системі Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до вимог частини 3 статті 26 Бюджетного кодексу України, Положення про Державне агентство України з управління державними корпоративними правами та майном (далі - Агентство держмайна України), затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 N 451/2011, Порядку утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 року N 1001 (далі - Порядок N 1001), Стандартів внутрішнього аудиту, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 року N 1247 (далі - Стандарти внутрішнього аудиту), та Кодексу етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2011 N 1217 (далі - Кодекс етики).

1.2. Порядок поширюється на Управління внутрішнього аудиту (далі - Управління), державні підприємства, установи та організації, що входять до сфери управління Агентства держмайна України.

Порядком визначається структура планів контрольних заходів Управління, порядок їх формування, погодження та проведення внутрішнього аудиту па об'єктах, що входять до сфери управління Агентства держмайна України.

1.3. Об'єктом внутрішнього аудиту є діяльність Агентства держмайна України, державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління, в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах) та заходи, що здійснюються керівництвом для забезпечення ефективного функціонування системи внутрішнього контролю (дотримання принципів законності та ефективного використання бюджетних коштів, досягнення результатів відповідно до встановленої мети, виконання завдань і планів).

1.4. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

внутрішній аудит - діяльність підрозділу внутрішнього аудиту, спрямована на удосконалення системи управління, запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів, виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності Агентства держмайна України та державних підприємств, установ та організацій, що йому підпорядковані, поліпшення внутрішнього контролю;

внутрішній контроль - комплекс заходів, що застосовується керівництвом для забезпечення дотримання законності та ефективності використання бюджетних коштів, досягнення результатів відповідно до встановленої мети, завдань, планів і вимог щодо діяльності Агентства держмайна України;

конфлікт інтересів - це суперечність між особистими інтересами працівника внутрішнього аудиту та його службовими обов'язками, наявність яких може вплинути на об'єктивність або неупередженість прийняття ним рішень, а також на вчинення чи невчинення дій під час виконання наданих йому службових повноважень;

аудит ефективності - оцінка діяльності установи щодо ефективності функціонування системи внутрішнього контролю, ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах, ефективності планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання, якості надання адміністративних послуг та виконання контрольно-наглядових функцій, завдань, визначених актами законодавства, а також ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань установи;

фінансовий аудит - оцінка діяльності установи щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку;

аудит відповідності - оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, інформації та управління державним майном;

плановий внутрішній аудит - внутрішній аудит, який проводиться згідно із затвердженим у встановленому порядку планом проведення внутрішнього аудиту не частіше одного разу на календарний рік;

позаплановий внутрішній аудит - внутрішній аудит, який не передбачений планом проведення внутрішнього аудиту та проводиться за дорученням керівництва на підставі наказу для своєчасного реагування на проблеми, що виникають під час виконання покладених законодавством завдань та функцій установи;

тема внутрішнього аудиту - питання, яке досліджується у ході проведення внутрішнього аудиту, визначається планом проведення внутрішнього аудиту та наказом на проведення внутрішнього аудиту;

аудиторський доказ - зібрана та задокументована надійна та компетентна інформація, яку використовує працівник внутрішнього аудиту з метою обґрунтування висновків за результатами внутрішнього аудиту;

аудиторське дослідження - методика внутрішнього аудиту, яка полягає у чіткій послідовності і порядку застосування окремих методів аудиту, методичних прийомів і процедур для встановлення об'єктивної істини щодо інформації, яка підлягає аудиту, і доведення цієї істини через аудиторський висновок до користувачів аудиту;

аудиторські процедури - це відповідний порядок і послідовність дій аудитора для одержання необхідних аудиторських доказів на конкретній ділянці аудиторського дослідження:

метод аудиту - це сукупність прийомів, використовуваних для дослідження стану об'єктів внутрішнього аудиту. Вони поділяються на методичні прийоми проведення аудиторського дослідження і методичні прийоми організації аудиторського дослідження;

робочі документи - це записи (форми, таблиці), за допомогою яких працівник Управління фіксує проведені прийоми та процедури внутрішнього аудиту, тести, отриману інформацію і відповідні висновки, які здійснюються під час його проведення;

офіційний документ - аудиторський звіт, складений за результатами внутрішнього аудиту, який містить відомості про хід внутрішнього аудиту, стан системи внутрішнього контролю, аудиторський висновок. До аудиторського звіту додаються рекомендації щодо удосконалення діяльності установи залежно від характеру виявлених проблем.

2. Напрями проведення внутрішнього аудиту

2.1. Проведення внутрішнього аудиту здійснюється у наступних напрямах: аудит ефективності, фінансовий аудит та аудит відповідності.

Аудит ефективності - оцінка діяльності установи щодо ефективності функціонування системи внутрішнього контролю, ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах, ефективності планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання, якості надання адміністративних послуг та виконання контрольно-наглядових функцій, завдань, визначених актами законодавства, а також ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань установи.

Фінансовий аудит - оцінка діяльності установи щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку;

Аудит відповідності - оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, інформації та управління державним майном.

2.2. У разі негативного висновку за результатами фінансового аудиту чи аудиту відповідності за рішенням керівника установи може бути призначено проведення аудиту ефективності.

3. Планування діяльності внутрішнього аудиту

3.1. Внутрішній аудит в Агентстві держмайна України, державних підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління, проводиться на підставі планів, що формуються підрозділом внутрішнього аудиту на півріччя та затверджуються керівником Агентства держмайна України.

3.2. Піврічні плани проведення внутрішнього аудиту формуються на підставі оцінки ризиків у діяльності об'єктів контролю та визначають теми внутрішніх аудитів.

3.3. Оцінка ризиків передбачає визначення ймовірності настання подій та розміру їх наслідків, які негативно впливатимуть на:

- виконання завдань і досягнення цілей об'єктом внутрішнього аудиту, визначених у стратегічних та річних планах;

- ефективність планування, виконання та результату виконання бюджетних програм;

- якість надання адміністративних послуг та здійснення контрольно-наглядових функцій, завдань, визначених для установи актами законодавства;

- стан збереження активів та інформації;

- стан управління державним майном;

- правильність ведення бухгалтерського обліку та достовірність фінансової і бюджетної звітності.

3.4. Періодичність та інші критерії відбору об'єктів для проведення планових внутрішніх аудитів визначаються підрозділом Управління та затверджуються керівником Агентства держмайна України.

Керівник Агентства держмайна України для своєчасного реагування на проблеми, що виникають під час виконання покладених законодавством завдань, може прийняти рішення про проведення позапланового внутрішнього аудиту.

Рішення про проведення планового та позапланового внутрішнього аудиту проводиться за наказом керівника Агентства держмайна України.

3.5. Піврічний план діяльності з внутрішнього аудиту складається за формою, визначеною додатком 1 до Порядку, та повинен містити:

- напрям внутрішнього аудиту;

- тему внутрішнього аудиту;

- найменування та місцезнаходження об'єкта контролю, в якому проводиться внутрішній аудит;

- період діяльності, за який він проводиться;

- період проведення (півріччя, у якому планується початок та завершення) внутрішнього аудиту.

3.6. До плану не включаються внутрішні аудити за тією самою темою (з тих самих питань), за якою було проведено внутрішній аудит підрозділом внутрішнього аудиту або виїзний контрольний захід Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами та з моменту проведення яких пройшло менше ніж один календарний рік.

3.7. Піврічні плани складаються з урахуванням резерву робочого часу на проведення позапланових внутрішніх аудитів, який розраховується залежно від специфіки діяльності підконтрольних об'єктів, але не більше 25 відсотків робочого часу, призначеного на проведення внутрішніх аудитів.

Плановий час на проведення внутрішнього аудиту не повинен перевищувати 45 робочих днів.

3.8. Затвердження керівником Агентства держмайна України піврічних планів з внутрішнього аудиту здійснюється не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного півріччя.

3.8.1. Внесення змін та доповнень до піврічних планів вносяться в порядку їх затвердження з відповідним обґрунтуванням щодо доцільності виключення та/або включення об'єктів контрольного заходу, але не пізніше ніж за 15 календарних днів до завершення року чи півріччя відповідно.

4. Ведення реєстру даних

4.1. Управлінням ведеться база, яка містить дані щодо об'єктів контролю (додаток 2).

4.1.1. База даних повинна містити таку інформацію:

- найменування об'єкта контролю;

- код за ЄДРПОУ;

- місцезнаходження об'єкта контролю;

- дату попереднього внутрішнього аудиту та його тему;

- відомості про стан реагування на висновки та рекомендації за результатами внутрішнього аудиту.

5. Організація внутрішнього аудиту

5.1. Внутрішній аудит передбачає здійснення оцінки, результатом якої є отримання необхідних та достатніх аудиторських доказів з метою надання висновків відповідно до цілей внутрішнього аудиту.

5.2. Цілі внутрішнього аудиту формуються працівником Управління, який відповідальний за проведення аудиту та погоджується з начальником Управління.

5.3. Організація внутрішнього аудиту передбачає розподіл трудових ресурсів, планування внутрішнього аудиту та складання за його результатами програми.

5.4. Керівник Управління визначає склад аудиторської групи, який повинен відповідати характеру й ступеню складності кожного внутрішнього аудиту, а також обмеженням в термінах і трудових ресурсах.

На кожне аудиторське завдання керівнику Управління слід виділяти достатньо ресурсів для належного проведення аудиту. Аудиторські групи слід формувати з урахуванням знань, умінь і спеціальних навичок, якими володіють внутрішні аудитори. Для найкращого використання наявного персоналу керівник Управління має встановлювати реальні цілі і виділяти необхідний обсяг часу для досягнення бажаних результатів. Керівник Управління повинен бути впевнений, що аудитори розуміють обсяг і цілі аудиту, межу їх обов'язків та повноваження, що забезпечує ефективне здійснення аудиторського завдання.

5.5. Для досягнення цілей та забезпечення належної якості внутрішнього аудиту призначається керівник аудиторської групи. Якщо внутрішній аудит проводиться однією посадовою особою, вона вважається керівником аудиторської групи.

5.5.1. Керівник аудиторської групи:

- розподіляє завдання та обсяги роботи між членами аудиторської групи та за потреби корегує їх, складає робочий план та погоджує його з начальником Управління;

- контролює хід виконання завдань кожним членом аудиторської групи, стан виконання ними програми, надає їм необхідну допомогу;

- на першу усну вимогу керівника Управління повідомляє про стан справ на об'єкті аудиту;

- вживає в межах повноважень заходів для забезпечення об'єктивності і незалежності членів аудиторської групи;

- інформує керівника Управління про фактори, що негативно впливають на незалежність і об'єктивність членів аудиторської групи;

- оцінює відповідність обраних членами аудиторської групи методів внутрішнього аудиту цілі, обсягу, термінам і розподілу трудових ресурсів та за потреби вживає необхідних заходів;

- інформує керівника Управління про необхідність участі у внутрішньому аудиті залучених фахівців, отримання необхідної інформації від третіх осіб, отримання членами аудиторської групи необхідних консультацій, роз'яснень та іншої допомоги, включаючи технічну;

- розглядає, повертає на доопрацювання або схвалює офіційну документацію про результати виконання членами аудиторської групи завдань під час внутрішнього аудиту.

Працівники підрозділу внутрішнього аудиту забезпечують об'єктивність висновків в офіційній документації, а керівник аудиторської групи - загальну якість результатів роботи аудиторської групи.

5.6. При плануванні внутрішнього аудиту працівники підрозділу внутрішнього аудиту вивчають питання, пов'язані з об'єктом внутрішнього аудиту:

- завдання і цілі установи, визначені у стратегічних та річних планах;

- бюджетні програми;

- адміністративні послуги;

- використання установою інформаційних технологій (ІТ);

- середовище контролю, а саме визначення заходів, що вживаються керівництвом установи для створення і надійного функціонування внутрішнього контролю (накази, розпорядження, посадові інструкції, правила чи регламенти тощо), визначення ступеня додержання правил, встановлених керівництвом установи (чи виконуються фактично накази, розпорядження, посадові інструкції, правила чи регламенти тощо), для попередження, виявлення та виправлення помилок, попередження та виявлення фактів обману (крадіжок, приписок, шахрайства тощо) та досягнення установою визначеної мети;

- інші необхідні для виконання внутрішнього аудиту аспекти діяльності установи.

5.7. Детальне вивчення об'єкта аудиту здійснюється шляхом запитів та аналізу отриманої інформації щодо:

- нормативно-правових актів, документів, які регламентують діяльність установи;

- організаційної структури та системи управління установою;

- паспортів бюджетних програм;

- системи бухгалтерського обліку, фінансової і бюджетної звітності за суттєвістю,

- матеріалів попередніх контрольних заходів контролюючих органів та стан усунення виявлених порушень за їх результатами;

- звернень державних органів, народних депутатів, громадян, публікацій у засобах масової інформації про порушення законодавства, що стосуються діяльності об'єкта аудиту;

- інших необхідних для виконання внутрішнього аудиту систем чи напрямів діяльності, інформації, у тому числі одержаної під час консультацій з керівництвом установи та її персоналом.

5.8. Отримана інформація є суттєвою, якщо її відсутність або перекручення може впливати на рішення керівництва, які приймаються на її підставі. Суттєвість залежить від розміру помилки, відсутності або перекручень змісту інформації і визначається працівником підрозділу внутрішнього аудиту, виходячи з власних професійних суджень.

5.9. Після вивчення об'єкта внутрішнього аудиту та питань, що з ним пов'язані, визначаються суттєвість помилки, ризики та оцінюється ступінь їх можливого впливу.

5.10. За результатами планування внутрішнього аудиту складається його програма.

Аудиторська програма складається за результатами обговорень між керівником Управління і керівником аудиторської групи та визначає межі, цілі та питання аудиту; методичні прийоми аудиту; виконавців; час на проведення аудиту із зазначенням його тривалості та термінів завершення.

Програма внутрішнього аудиту визначає:

- напрям внутрішнього аудиту:

- цілі внутрішнього аудиту;

- підставу для проведення внутрішнього аудиту;

- об'єкт внутрішнього аудиту;

- період, що охоплюється внутрішнім аудитом;

- термін проведення внутрішнього аудиту;

- початкові обмеження щодо проведення внутрішнього аудиту (часові, географічні та інші);

- ризикові сфери діяльності, операції, ділянки бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю установи тощо;

- обсяг аудиторських прийомів та процедур за кожним фактором ризику;

- послідовність і терміни виконання робіт;

- склад аудиторської групи;

- планові трудові виграти,

Програма складається у письмовому вигляді, підписується керівником Управління та затверджується керівником Агентства держмайна України до початку її виконання.

Під час планування аудиторського завдання керівником Управління здійснюється оцінка робочого часу в розрізі кожного аудитора. Ці оцінки мають базуватися на очікуваних від аудиторів результатах та компетенції аудиторів. У разі недостатності ресурсів для потреб аудиту керівник Управління має право ініціювати перед керівником Агентства держмайна України залучення додаткових ресурсів.

5.11. Внесення змін до програми внутрішнього аудиту здійснюється в порядку її затвердження.

5.12. Внутрішні аудити проводяться за наказом керівника Агентства держмайна України, який складається на паперових носіях та містить такі обов'язкові реквізити:

- найменування установи;

- назву виду розпорядчого документа;

- дату і номер;

- посаду, прізвище, ім'я і по батькові керівника аудиторської групи, працівників (працівника) підрозділу внутрішнього аудиту або залученого фахівця (фахівців), що беруть участь у проведенні внутрішнього аудиту;

- підставу для проведення внутрішнього аудиту (пункт плану, доручення керівництва тощо);

- напрям внутрішнього аудиту;

- тему внутрішнього аудиту;

- найменування та місцезнаходження установи, в якій планується проведення внутрішнього аудиту, та період діяльності, який ним охоплюється (для фінансового аудиту, аудиту відповідності);

- дати початку і закінчення проведення внутрішнього аудиту; посаду, прізвище, ім'я і по батькові керівника установи та його підпис.

5.13. Строк проведення аудиту ефективності становить 45 робочих днів, а строки проведення фінансового аудиту та аудиту відповідності - 30 робочих днів. Ці строки можуть бути продовжені до 15 робочих днів на підставі розпорядчого документа.

Крім того, вказані терміни не забороняють внутрішнім аудиторам завершувати аудиторські дослідження до встановленого граничного терміну.

Також строки проведення внутрішнього аудиту не включають строки, пов'язані із його організацією.

5.14. Залучення експерта іншого органу влади до проведення внутрішнього аудиту здійснюється за погодженням з керівником органу, в якому працює цей експерт.

5.15. У разі негативного висновку за результатами фінансового аудиту чи аудиту відповідності за рішенням керівника установи може бути призначено проведення аудиту ефективності.

6. Проведення внутрішнього аудиту

6.1. Проведення внутрішнього аудиту передбачає збір аудиторських доказів працівниками підрозділу внутрішнього аудиту із застосуванням методів, методичних прийомів і процедур, що забезпечують обґрунтованість висновків за його результатами.

6.2. Джерелами аудиторських доказів є:

- дані первинних документів і звітів, у яких відображається основна інформація про операції, системи та процеси;

- облікові регістри;

- фінансова, бюджетна, статистична, податкова та інші види звітності;

- звіти про виконання паспортів бюджетних програм;

- інвентаризаційні матеріали (описи, порівняльні відомості);

- розрахунки, декларації, кошториси, калькуляції, договори, контракти, накази, розпорядження;

- матеріали контрольних заходів;

- дані, отримані за результатами експертних перевірок, лабораторних аналізів, контрольних замірів, проведених за участю працівників підрозділу внутрішнього аудиту;

- інші документи та матеріали, необхідні для проведення внутрішнього аудиту.

6.3. Працівники підрозділу внутрішнього аудиту самостійно визначають методи, методичні прийоми та процедури, які застосовуються під час внутрішнього аудиту, залежно від його об'єкта та відповідно до вимог внутрішніх документів з питань проведення внутрішнього аудиту.

6.4. Достовірність офіційної документації та інформації, наданої працівникам підрозділу внутрішнього аудиту для внутрішнього аудиту, забезпечується посадовими особами установи, що її склали, затвердили, підписали чи засвідчили.

6.5. Відповідальні за діяльність об'єкта контролю забезпечують аудиторську групу необхідним місцем для роботи, створюють умови для зберігання документів, користування зв'язком, комп'ютерною, розмножувальною та іншою технікою, інші необхідні умови для належного виконання ними своїх обов'язків.

7. Документування результатів внутрішнього аудиту та їх реалізація, надання інформації про результати внутрішнього аудиту

7.1. Документальне оформлення внутрішнього аудиту складається з двох видів документів - робочих та офіційних.

7.2. При оформленні робочих документів слід дотримуватися таких вимог:

- на першій сторінці кожного робочого документа вказуються ціль, об'єкт аудиту, період та дата проведення внутрішнього аудиту;

- кожному робочому документу дається назва, наприклад: "Аудит основних засобів", "Аудит порядку і проведення інвентаризації";

- для прискорення пошуку кожному документові присвоюється код (шифр) та посилання на пункт програми внутрішнього аудиту;

- на кожному документі проставляється прізвище та ініціали працівника підрозділу внутрішнього аудиту, який його підготував.

7.3. Робочі документи включають:

- інформацію про організаційну структуру установи;

- необхідні витяги або копії документів;

- галузеву інформацію та нормативну документацію, яка регулює діяльність установи;

- документацію про вивчення та оцінку систем бухгалтерського обліку;

- документацію про оцінку системи внутрішнього контролю установи;

- аналіз важливих показників та тенденцій у діяльності установи за досліджуваний період;

- документацію, яка відображає час проведення аудиторських процедур та отриманий результат за кожною з них;

- список працівників підрозділу внутрішнього аудиту, які виконували аудиторські процедури, та час їх роботи;

- висновки, зроблені працівником підрозділу внутрішнього аудиту, щодо різних аспектів аудиту.

7.4. Після закінчення внутрішнього аудиту робочі документи підлягають обов'язковому збереженню у справах підрозділу внутрішнього аудиту.

7.5. Офіційний документ аудиторський звіт складається із вступної, аналітичної та підсумкової частин.

7.6. У вступній частині зазначаються такі дані:

- напрям внутрішнього аудиту, плановий чи позаплановий внутрішній аудит;

- цілі внутрішнього аудиту:

- підстава для проведення внутрішнього аудиту із зазначенням реквізитів розпорядчого документа;

- посади, прізвища, імена і по батькові, членів аудиторської групи та дати їх участі у проведенні внутрішнього аудиту (або посада, прізвище, ім'я і по батькові керівника аудиторської групи з посиланням на додаток - список членів аудиторської групи з відповідною інформацією);

- резюме (стислий виклад основних висновків та рекомендацій);

- опис об'єкта внутрішнього аудиту;

- дати початку і закінчення проведення внутрішнього аудиту;

- період, за який проводиться внутрішній аудит.

7.7. В аналітичній частині зазначаються результати внутрішнього аудиту в розрізі кожного програмного питання із зазначенням використаних працівником підрозділу внутрішнього аудиту методів, прийомів та процедур.

7.8. Підсумкова частина включає аудиторський висновок.

Аудиторський висновок містить обґрунтовані підсумки за результатами внутрішнього аудиту відповідно до його теми та цілей.

7.9. Перед складанням аудиторського висновку остаточно оцінюється аргументованість тверджень і доказів.

7.10. Аудиторський висновок може бути:

- безумовно позитивним;

- умовно-позитивним;

- негативним.

До висновків включаються лише ті недоліки і порушення, які були виявлені аудитором, але залишилися неусунутими (невідшкодованими) в поданій об'єктом контролю річній фінансовій звітності.

7.11. Безумовно позитивний висновок складається, якщо виконано такі умови:

- отримано необхідну інформацію та пояснення і вони є достатньою базою для відображення реального стану справ в установі;

- підтверджено ефективність функціонування системи внутрішнього контролю та/або залежно від теми, цілей та об'єкта внутрішнього аудиту підтверджено:

- виконання завдань і досягнення цілей установи, визначених у стратегічних та річних планах;

- ефективність виконання бюджетних програм;

- належну якість виконання контрольно-наглядових функцій, інших завдань, визначених для установи актами законодавства України;

- належний стан збереження активів та інформації;

- належний стен управління державним майном;

- правильність ведення бухгалтерського обліку та достовірність фінансової і бюджетної звітності із врахуванням суттєвості отриманої інформації (даних).

7.12. Умовно-позитивний висновок надається у разі, коли виконані наведені вище умови, проте у зв'язку з неможливістю дослідження окремих фактів працівник підрозділу внутрішнього аудиту не може висловити свою думку щодо вказаних моментів. Водночас такі факти (події) мають обмежений вплив на стан справ у цілому і не впливають на діяльність установи в цілому.

Складання умовно-позитивного висновку є наслідком встановлення працівником підрозділу внутрішнього аудиту окремих (поодиноких) фактів, які не дають достатньої впевненості працівнику підрозділу внутрішнього аудиту для складання безумовно позитивного висновку.

7.13. У позитивних висновках використовуються такі стверджувальні вислови, як "відповідає вимогам", "дає достовірне і дійсне уявлення", "достовірно відображає", "відображає реальний стан..." тощо.

7.14. Негативний висновок складається у випадках, коли під час внутрішнього аудиту встановлені суттєві порушення. При цьому висновок мас чітко відображати зміст цих порушень і в ньому наводяться підтвердження, якими керувався працівник підрозділу внутрішнього аудиту під час підготовки негативного висновку.

7.15. Рекомендації за результатами внутрішнього аудиту повинні містити конструктивні пропозиції про удосконалення тих аспектів діяльності підконтрольного об'єкта, щодо яких проводився внутрішній аудит, та спрямованими на усунення усіх встановлених недоліків, порушень, відхилень та мати на меті удосконалення діяльності об'єкта контролю.

При необхідності наводяться додаткові пропозиції щодо виправлення бухгалтерського обліку, уточнення фінансової звітності, пропозиції стосовно підвищення дієвості внутрішньогосподарського контролю, реалізація яких сприятиме забезпеченню правильності ведення бухгалтерського обліку, законності використання бюджетних коштів, державного і комунального майна, формування достовірної фінансової звітності та організації внутрішнього фінансового контролю відповідно до визначених законодавством стандартів, а також зазначаються пропозиції щодо внесення змін до діючих нормативно-правових актів.

Рекомендації повинні зосереджуватися на тому, що треба змінити, але мають залишити на розсуд керівництва об'єкта контролю способи проведення змін; бути достатньо детальними і реальними, щоб їх можливо було впровадити.

Рекомендації подаються разом із аудиторським звітом і підписуються керівником аудиторської групи та її членами.

7.16. Аудиторський звіт складається у одному примірнику, підписується керівником аудиторської групи та її членами.

7.16.1. Копія аудиторського звіту може бути надана об'єкту контролю за рішенням керівника Агентства держмайна України.

7.17. Проект аудиторського звіту з рекомендаціями передається керівником аудиторської групи для ознайомлення відповідальним за діяльність у спільно узгоджені строки, які не повинні бути в межах термінів, визначених наказом про проведення аудиту.

Після ознайомлення проект аудиторського звіту та рекомендації обговорюються аудиторською групою та відповідальними за діяльність у спільно визначену ними дату.

7.18. На аркуші аудиторського звіту під підписами аудиторської групи навпроти слова "ознайомлений" відповідальним за діяльність об'єкта контролю ставиться підпис, що засвідчує його ознайомлення із аудиторським звітом, із зазначенням посади, прізвища та ініціалів.

У разі відмови відповідального за діяльність об'єкта контролю від проставляння підпису навпроти слова "ознайомлений" робиться про це запис.

7.19. У разі відмови відповідального за діяльність об'єкта контролю від ознайомлення і підписання офіційної документації працівники підрозділу внутрішнього аудиту засвідчують це актом про відмову від підписання за своїми підписами в день передачі офіційної документації на ознайомлення й підписання. Водночас офіційна документація направляється рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням керівнику підконтрольного об'єкта для ознайомлення за місцезнаходженням об'єкта контролю.

7.20. У разі якщо за результатами обговорення відповідальний за діяльність об'єкта контролю не погоджується з висновками аудиторського звіту та рекомендаціями, протягом 15-ти робочих днів він надає керівнику аудиторської групи обґрунтовані коментарі за своїм підписом.

Керівник аудиторської групи розглядає такі коментарі та готує у той же строк письмовий висновок щодо їх обґрунтованості.

7.21. За результатами розгляду аудиторського звіту та рекомендацій керівником установи приймається рішення про проведення додаткового внутрішнього аудиту або прийняття аудиторських рекомендацій відповідальним за діяльність об'єкта контролю.

7.22. Якщо в аудиторському звіті міститься істотна помилка або недолік, керівник підрозділу внутрішнього аудиту забезпечує направлення виправленої інформації до відома всіх осіб, які його одержали.

7.23. Узгоджений аудиторський звіт реєструється працівниками підрозділу внутрішнього аудиту в Журналі обліку аудиторських звітів. Журнал ведеться за встановленою формою (додаток 3) та зберігається у підрозділі.

8. Моніторинг врахування рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту

8.1. Керівник Управління організовує здійснення моніторингу впровадження відповідальними за діяльність об'єкта контролю рекомендацій в аудиторському звіті.

8.2. Здійснення моніторингу впровадження аудиторських рекомендацій передбачає вжиття заходів працівниками підрозділу внутрішнього аудиту щодо отримання інформації від відповідальних за діяльність підконтрольного об'єкта про реалізацію аудиторських рекомендацій.

8.3. За результатами внутрішнього аудиту керівниками установ вживаються заходи щодо притягнення до дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової відповідальності відповідальних осіб об'єкта контролю, стягнення грошових коштів, що отримані за незаконними договорами, без установлених законом підстав або з порушенням вимог чинного законодавства.

8.4. У разі надходження звернень від органів державної влади підрозділ внутрішнього аудиту за дорученням керівника Агентства держмайна України надає інформацію про результати внутрішнього аудиту з дотриманням установлених вимог чинного законодавства щодо розголошення інформації з обмеженим доступом та конфіденційної інформації.

8.5. У разі надходження звернення від Державної фінансової інспекції керівник Управління забезпечує підготовку інформації про результати внутрішнього аудиту та інших відомостей, що стосуються його проведення, для направлення до Державної фінансової інспекції протягом 10 робочих днів з дня надходження такого звернення.

9. Звітування про діяльність підрозділу внутрішнього аудиту, оцінка якості внутрішнього аудиту

9.1. Керівник Управління забезпечує своєчасну підготовку звіту про результати діяльності Управління для подання його керівником Агентства держмайна України до Державної фінансової інспекції України за встановленою формою.

9.2. Результати внутрішнього аудиту 1 раз на півріччя розглядаються на засіданні колегії (наради) Агентства держмайна України.

Підрозділ внутрішнього аудиту, в межах своїх повноважень, здійснює моніторинг стану виконання прийнятих на засіданні колегій (нарад) рішень із зазначених питань.

10. Формування та зберігання справ внутрішнього аудиту

10.1. Матеріали справи - сукупність документів, зібраних та складених в процесі планування, проведення, оформлення результатів внутрішнього аудиту та моніторингу впровадження рекомендацій.

10.2. Справи формуються Управлінням з присвоєнням номера та обов'язковою реєстрацією в журналі обліку і аудиторських звітів, складаються з розпорядчих документів на проведення внутрішнього аудиту, його програми, офіційної та робочої документації з додатками, відомостей про заходи, вжиті за результатами внутрішнього аудиту, та іншої інформації, пов'язаної з впровадженням рекомендацій.

10.3. Керівник Управління відповідає за збереження і знищення справ внутрішніх аудитів.

10.4. У разі звільнення керівника Управління справи передаються за актом іншій посадовій особі підрозділу або комісії, призначеній керівником Агентства держмайна України.

11. Надання інформації про результати внутрішнього аудиту

11.1. У разі надходження звернень від органів державної влади Управління за дорученням керівника Агентства держмайна України надає інформацію про результати внутрішнього аудиту.

11.2. Інформація про результати внутрішнього аудиту надається за зверненням органів державної влади з дотриманням установлених вимог законодавства та внутрішніх документів з питань проведення внутрішнього аудиту щодо розголошення інформації з обмеженим доступом та конфіденційної інформації.

11.3. У разі надходження звернення від Держфінінспекції України керівник підрозділу Управління забезпечує підготовку інформації про результати внутрішнього аудиту та інших відомостей, що стосуються його проведення, для подання керівнику Агентства держмайна України та направлення Держфінінспекції протягом 10 робочих днів з дня надходження такого звернення.

12. Взаємодія з органами державної влади

12.1. Взаємодія з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади та правоохоронними органами здійснюється Управлінням в межах його повноважень відповідно до законодавства.

12.2. У разі виявлення Управлінням під час проведення внутрішнього аудиту ознак шахрайства, корупційних діянь або нецільового використання бюджетних коштів, марнотратства, зловживання службовим становищем, порушень фінансово-бюджетної дисципліни, які призвели до втрат чи збитків та/або які мають ознаки злочину, керівник підрозділу письмово інформує керівника Агентства держмайна України про необхідність інформування правоохоронних органів про такі факти або передачі їм матеріалів внутрішнього аудиту.

12.3. За рішенням керівника Агентства держмайна України Управління забезпечує інформування та/або передачу матеріалів такого аудиту до правоохоронних органів відповідно до законодавства.

12.4. За дорученням керівника Агентства держмайна України з дотриманням норм цього Порядку та відповідного законодавства керівник Управління забезпечує надання інформації про результати внутрішнього аудиту за зверненням від інших органів державної влади.

13. Скарги на дії працівників підрозділу внутрішнього аудиту

13.1. Скарги на дії працівників Управління, що надходять до Агентства держмайна України, розглядаються у встановленому законодавством порядку.

13.2. Якщо за результатами розгляду скарги Агентством держмайна України встановлено факт невідповідності офіційної документації, складеної за результатами внутрішнього аудиту, дійсному стану справ та/або порушення працівником підрозділу внутрішнього аудиту законодавства, що вплинуло на об'єктивність висновків, керівник Агентства держмайна України призначає повторний внутрішній аудит.

13.3. Повторний внутрішній аудит проводиться працівниками Управління, які не брали участі в попередньому внутрішньому аудиті на даному об'єкті.

14. Забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту, оцінка якості внутрішнього аудиту

14.1. Оцінка якості внутрішнього аудиту здійснюється керівником Управління (внутрішня оцінка якості) та Держфінінспекцією (зовнішня оцінка якості).

14.2. Керівником Управління щорічно складається програма забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту, що ним підписується, та затверджується керівником Агентства держмайна України.

14.3. Програма забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту включає проведення періодичних внутрішніх оцінок та заходи за результатами зовнішніх оцінок якості внутрішнього аудиту. Керівник Управління забезпечує виконання програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту.

14.4. Про результати внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту керівник Управління інформує керівника Агентства держмайна України в річному звіті про результати роботи підрозділу.

 

Начальник Управління
внутрішнього аудиту

О. Є. Мерзлюк


 

Додаток 1


ПОГОДЖЕНО
Державна фінансова інспекція України
_________________
"___" ____________

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голови Агентства держмайна України
_________________
"___" ____________


ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ
підрозділу внутрішнього аудиту ____________ на ___ півріччя 20__ року

N
п/п

Напрямок внутрішнього аудиту

Тема внутрішнього аудиту

Найменування та місцезнаходження установи, в якій проводиться внутрішній аудит

Період діяльності, за який проводиться внутрішній аудит

Період проведення внутрішнього аудиту

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Керівник внутрішнього аудиту

____________


 

Додаток 2


БАЗА ДАНИХ ОБ'ЄКТІВ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

N
з/п

Назва установи (організації)

Код ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Обсяг фінансування

Балансова вартість майна

Попередній контрольний захід (тема; дата проведення)

Стан реагування на висновки та рекомендації за результатами внутрішнього аудиту

Попередній рік (201 )

Поточний рік (201 )

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Додаток 3


Журнал обліку аудиторських звітів за 20__ рік

N
з/п

Дата реєстрації

Індекс справи

Назва установи

Тема внутрішнього аудиту

Напрям внутрішнього аудиту

Підстава для проведення внутрішнього аудиту
(N та дата розпорядчого документа)

Керівник аудиторської групи
(П. І. Б., посада)

Примітки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Всього зареєстровано
аудиторських звітів:

 
___________________
(цифрами і літерами)

 

Посада особи,
відповідальної за ведення

 
____________
(Підпис)

 
І. Б. Прізвище

Дата

 

 

» Інші новини

Текст новин можна використовувати тільки з обовязковим посиланням на сайт газети «Все про бухгалтерський облік»

Пошук по сайту:

Супер книги придбати швидко

Інтерв'ю з поетом
Євгенієм Юхницею

uhnitca_interview.mp3
Голосування за кращу, на Вашу думку, експертну роботу